SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter som leser en bok i biblioteket

Arbeidsnotat

SIUs arbeidsnotatserie omfatter for eksempel resultater fra mindre prosjekter og arbeid som ikke er endelig.

.

Omslag arbeidsnotat nr 03

1/2017: Studentmobilitet mellom Norge og Kina

Dette notatet handler om norske studenter som reiser til Kina og kinesiske studenter som kommer til Norge, for å studere. Notatet inneholder oversikter basert på tall fra Statens Lånekasse, DBH-databasen og SIU-finansierte prosjekter med kinesiske samarbeidspartnere.

Lenke til arbeidsnotat: Studentmobilitet mellom Norge og Kina (2017)

Omslag arbeidsnotat nr 03

2/2017: Internasjonalisering i fagskoleutdanningene

Fagskoleutdanningene har kommet på den politiske dagsorden gjennom en NOU1 og en Stortingsmelding. Samtidig er økt internasjonalisering av utdanning en generell trend og et uttalt mål for Norge. Studenter, også i fagskolene, utdannes i større grad enn tidligere til et arbeidsmarked som blir påvirket av internasjonale forhold og arbeidskraft. På den bakgrunn vil dette notatet først kort beskrive fagskolene og fagskoleutdanning generelt. Deretter presenteres en kartlegging av internasjonalt utdanningssamarbeid i et utvalg fagskoler. Notatet avsluttes med innspill til oppfølging av fagskolenes innsats knyttet til internasjonalisering.

Lenke til arbeidsnotat: Internasjonalisering i fagskoleutdanningene (2017)

Arbeidsnotat forside

3/2017: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation

This report presents an analysis of eight projects that were awarded funding through the CAPES-SIU programme in 2013. The aim of the study is to summarise the activities that the programme helped to implement, the challenges the projects experienced, and the results that are expected to last after the projects have ended. The programme is believed to have contributed to strengthening cooperation between Brazilian and Norwegian higher education institutions and to linking education to research collaboration. This was achieved through student and academic staff mobility, joint development of educational content where scientific results were integrated, student supervision and teaching at the partner institutions, and involvement of students in research and development activities and in field work.

Lenke til arbeidsnotat: Analysis of projects funded by the CAPES-SIU Programme

Omslag arbeidsnotat

4/2017: Internasjonalisering i videregående opplæring

Tema for notatet er erfaringer og vurderinger et utvalg videregående skoler har, knyttet til arbeid med internasjonalisering. Hva som fremstår som viktige faktorer for at skoler velger å drive med internasjonalisering, og hvilke faktorer som har betydning for å legge til rette for, og få utbytte av arbeidet på skolenivå, blir trukket frem. Det blir lagt vekt på overordnede forhold ettersom det er stor variasjon i hva slags aktiviteter og prosjekter skolene er involvert i, og hva slags omfang internasjonalisering har på ulike skoler.

Lenke til arbeidsnotat: Internasjonalisering i videregående opplæring

Arbeidsnotat forside

5/2017: UTFORSK Partnership Programme 2013–2016

Judging by a total of sixty-nine applications in two separate calls, UTFORSK has been well received in the higher education sector. The UTFORSK (2013-2016) portfolio consisted of sixteen projects. The largest concentration of projects was in partnerships with Chinese HEIs (seven projects), and most of the projects in the portfolio (thirteen projects) involved universities. The UTFORSK portfolio covered a wide range of academic disciplines, from linguistics, pedagogy and political science research to physics, biology and energy/climate research. Natural sciences, technology and engineering were the most strongly represented disciplines, constituting just under half of the projects.

Lenke til arbeidsnotat: Working paper no 5 - 2017: UTFORSK Partnership Programme 2013–2016

Se også:

SIU rapportserie

Data og statistikk

SIU har en egen nettside med statistikk over internasjonalt samarbeid og mobilitet.

Data og statistikk om internasjonalisering