SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Omslag SIU rapportserie nr 7 - 2016

SIU rapportserie 07-2016: Internasjonal studentutveksling - hvordan og hvorfor?

Tittel: "Internasjonal studentutveksling - hvordan og hvorfor? Fra en spørreundersøkelse blant studieprogramansvarlige."

SIU mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot studieprogramnivået når det gjelder institusjonenes arbeid med internasjonalisering og utveksling. De store variasjonene i utveksling i norsk høyere utdanning handler etter SIUs oppfatning blant annet om forskjeller i gjennomføring og organisering av studieprogrammer.  Det er gjort en rekke undersøkelser av studentenes motiver og opplevde barrierer for utveksling, mens vi vet mindre om hvordan det tenkes og arbeides med utveksling i studieprogrammene. Rapporten skal bidra til økt kunnskap om dette, og er basert på en spørreundersøkelse blant ansvarlige for et utvalg studieprogram SIU gjennomførte våren 2016.

Les publikasjonen
Type:

Rapport

År:

2016

Språk:

Norsk

Publikasjonsdatabase