SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter i Toulouse - Frankrike

Internasjonalisering for alle – strategi for SIU 2017 – 2021

SIU er Norges kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning. SIU forvalter og utvikler et mangfoldig virkemiddelapparat og er i en unik posisjon for å se resultater, sammenhenger og synergier mellom ulike satsinger, programmer og tiltak.

Av: Peter Klasson.

Publisert: 16.01.2017

Vedtatt av styret for SIU november 2016

...........................................................

Styrket internasjonalisering er viktig for å gi norsk utdanning et kvalitetsløft. Et mer globalisert arbeidsliv, klimautfordringer, migrasjon, teknologiutvikling, omstilling i norsk økonomi og store endringer i utdanningssektoren påvirker internasjonaliseringsarbeidet og gjør det mer aktuelt.

Internasjonalisering skal styrke kvaliteten i utdanningen samt skape nye nettverk og relasjoner mellom Norge og resten av verden. Videre er internasjonalisering viktig for å bidra til interkulturell kompetanse og mellommenneskelig forståelse, og for å fremme innovasjon og nytenkning. På den måten bidrar SIUs virke til å sette Norge bedre i stand til å møte framtidens utfordringer, både sosialt og økonomisk.

SIUs samfunnsoppdrag

SIU har en nasjonal rolle som pådriver for internasjonalisering i hele utdanningssektoren. Gjennom SIUs virke skal enkeltmennesker, institusjoner og bedrifter settes bedre i stand til å ta del i internasjonalt samarbeid og møte et globalisert samfunn og arbeidsliv.

Visjon: Internasjonalisering for alle

Alle som er involvert i utdanning og opplæring skal erfare et internasjonalt læringsmiljø, både de som reiser ut, de som blir hjemme, og de som kommer til Norge.  Internasjonalisering skal dekke alle utdanningsnivå og alle opplæringsarenaer.

1.    SIU skal være en pådriver for å internasjonalisere norsk utdanning, og slik gjøre elever, lærlinger, studenter og ansatte bedre rustet til å møte et globalt samfunn og arbeidsliv

Internasjonalisering skal omfatte alle som er under utdanning og opplæring. Enten man har et utvekslingsopphold eller ikke, skal man få erfaring med å samhandle med folk fra andre land, lære om internasjonale forhold og tenkemåter og delta i tverrkulturell kommunikasjon. SIU skal utvikle og forvalte programmer og ordninger som bidrar til dette.

SIU skal legge til rette for at norske utdanningsinstitusjoner utvikler sterke relasjoner til fremragende institusjoner, fagmiljøer og bedrifter. SIU skal også bidra til å bygge kompetanse og kapasitet i utviklingsland. Internasjonalt utdanningssamarbeid skal kobles til forskning, innovasjon og praksisopplæring.

For å oppnå dette, skal SIU i perioden bl.a.:

 • gi råd til utdanningsinstitusjonene i arbeidet med å inkludere internasjonale perspektiver i studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser
 • arbeide for at utvekslingsopphold av god kvalitet eller internasjonalt semester hjemme er normen i alle studieprogrammer i høyere utdanning
 • arbeide for at flere elever og lærlinger reiser på utvekslingsopphold/praksisopphold av god kvalitet som en integrert del av sin utdanning
 • være en pådriver for at norske elever, lærlinger og studenter har god tilgang til oppdatert informasjon om muligheter knyttet til utdanning i utlandet
 • bidra til kompetanseheving og innovasjon i arbeids- og næringsliv gjennom internasjonalt utdanningssamarbeid
 • fremme utvikling og bruk av digitale løsninger som redskap i internasjonaliseringsarbeidet
 • arbeide for økt institusjonelt samarbeid og mobilitet med Europa og andre prioriterte samarbeidsland, blant annet gjennom økt deltakelse i Erasmus+

2.    SIU skal frambringe og formidle ny kunnskap om internasjonalisering, og gi innspill til politikkutvikling i norske og internasjonale organer

SIU skal være en aktiv rådgiver og samarbeidspartner for Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og andre departementer og offentlige organer, og gi kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag og innspill til utvikling av politikk og virkemidler. SIU skal også bidra med kunnskap til og delta i offentlig debatt.

Med vår kunnskap og erfaring og gjennom deltakelse i det norske kunnskapskontoret i Brussel, skal SIU søke å påvirke utvikling og politikk i Europakommisjonen og andre europeiske institusjoner til beste for norsk utdanningssektor.

For å oppnå dette, skal SIU i perioden bl.a.:

 • utvide kunnskapsgrunnlaget om og for internasjonalisering av utdanning i samarbeid med  andre aktører
 • være en pådriver for at sentrale styringsdokumenter på alle utdanningsnivå har klare ambisjoner for internasjonalisering
 • påvirke videreutviklingen av Erasmus+ etter 2020
 • ta initiativ til, utvikle og implementere nye programmer og ordninger
 • måle, systematisere og formidle resultater fra programmer og ordninger
 • styrke kunnskapsgrunnlaget for offentlig debatt om internasjonalisering av utdanning

3.    SIU skal fremme kunnskapsnasjonen Norge

SIU skal samarbeide med norske utdanningsinstitusjoner, myndigheter og andre relevante aktører om styrke norsk utdannings omdømme i utlandet, og bidra til rekruttering av studenter og samarbeidspartnere.

SIU skal, i nært samarbeid med norske ambassader og andre relevante aktører, øke aktiviteten og styrke tilstedeværelsen i de landene norske myndigheter har prioritert for kunnskapssamarbeid, med sikte på å legge til rette for norske institusjoners samarbeid med aktører i landene.

For å oppnå dette, skal SIU i perioden bl.a.:

 • styrke samarbeidet med de norske ambassadene for å profilere Norge som kunnskapsnasjon
 • etablere arbeidsfellesskap eller andre forpliktende samarbeidsformer sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge i minst tre prioriterte samarbeidsland
 • bidra til at utdanningsinstitusjonene hever sin kompetanse på internasjonal profilering, rekruttering og integrering av internasjonale studenter

4.    SIU skal være en framtidsrettet og attraktiv kunnskapsorganisasjon som tar samfunnsansvar

SIU skal stå for en moderne og tillitsbasert organisasjonskultur med tydelig ledelse, mangfold i arbeidsstokken og et arbeidsmiljø preget av respekt og åpenhet. 

SIU skal tiltrekke seg, utvikle og beholde medarbeidere med høy, relevant og mangfoldig kompetanse. Som en fremtidsrettet og effektiv organisasjon skal SIU arbeide systematisk med digitalisering av arbeidsprosesser og verktøy, for å bli en stadig bedre rådgiver og støttespiller for utdanningssektoren.

For å oppnå dette, skal SIU i perioden bl.a.:

 • ha en kompetent arbeidsstokk som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet
 • søke å identifisere og utnytte effektiviseringspotensial, inkludert ytterligere digitalisering av virksomheten
 • øke antall lærlinger og praksisstudenter i organisasjonen
 • øke antallet hospiteringsopphold for ansatte, nasjonalt og internasjonalt
 • styrke virksomhetens milljøprofil med tanke på bærekraft

Lest ned SIU sin strategi som PDF:

Internasjonalisering for alle – strategi for SIU 2017 – 2021 (PDF)

Se også:

Styrende dokumenter for SIU

SIU styret 2015 - 2019