SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To skoleelever i klasserommet

IKG17

Velkommen til årets internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen - IKG17
Konferansen blir arrangert i Bodø 20.-21. november i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland.

Takk for en strålende dag!

Konferansens første dag er over, det har vært mange gode faglige innlegg.

Her kan du lese om vinneren av Språkprisen 2017

Se også:

Bilder fra IKG17 i Bodø

IKG17: Skolen møter verden – i hverdagen

Internasjonale perspektiver er en naturlig del av hverdagen i norske barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Samfunnet er mangfoldig, ny teknologi bidrar til at verden kommer nærmere og næringslivet har i økende grad behov for internasjonal kompetanse. Det å se og utnytte mulighetene, og samtidig håndtere utfordringene som dette gir, krever kompetanse på tvers av fag.

Se det spennende programmet for IKG17 her.

De nye styringsdokumentene "Rammeplan for barnehage" og "Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen" fremhever at barnehager og skoler skal være arenaer som åpner døren mot verden og fremtiden og som utvikler forståelse for samfunnet og den verden vi er en del av. Barn og unge skal være aktive medborgere på mange arenaer; i barnehagen, i skolen, i sosiale medier, i nærmiljøet og etter hvert også i arbeidslivet. I en slik prosess blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere.

Temaene som utforskes under IKG17 har til felles at de alle kan skape rom for å trekke internasjonale perspektiver inn som en integrert del av opplæring og utdanning i Norge. Konferansen har som mål å inspirere til å skape gode møter med verden- i hverdagen.  

Foredragsholdere IKG17

Noen av foredragsholderen på IKG17, fr.v. Frank Sivertsen, Milad Mohammadi, Siv Andersen og Erik L. Ryen

Program

Detaljert program for konferansen er tilgjengelig nederst på siden.

Arrangører

IKG17 arrangeres i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Fylkesmannen i Nordland.

Logo for samarbeidspartnere - IKG17

Målgruppe

Konferansen er relevant for ledere og ansatte i:

  • Barnehager
  • Grunnskole
  • Videregående skole
  • Voksenopplæring
  • Fagskoler
  • Lære- og praksisbedrifter
  • Skoleeiere - kommuner og fylkeskommuner
  • Myndighetsnivå og andre aktører innen opplæringsfeltet

Konferansier: Per Sundnes

Per Sundnes

Per Sundnes jobbet lenge i NRK og er mest kjent som "Mr. Grand Prix", mannen som fikk folket til å omfavne melodisirkuset på nytt igjen. Ikke alle vet at Per har jobbet som lærer på Bodin videregående skole i Bodø og på universitetet i Tromsø, hvor han underviste i ungdomskultur. Han har også vært medforfatter til boken ”Klassestyrerrollen – læreren som leder”.

Sjekk videohilsen fra Per Sundnes her

Konferansearena

IKG17 går over to dager, 20.– 21.november 2017. 

Første dag av konferansen vil være en plenumsdag, og finner sted på Bodø videregående skole. På kvelden er alle deltakerne invitert til et kveldsarrangement med mat og mingling i Stormen konserthus. 

Konferansens andre dag holdes på Stormen konserthus og bibliotek, og består av parallellsesjoner med aktuelle tema for målgruppene.

Kostnader

Deltakelse på konferansen er gratis, men deltakerne må dekke reise og eventuell overnatting selv. Ved mangel på avbestilling eller oppmøte, vil SIU forbeholde seg retten til å kreve inn NOK 600,- per dag i avgift. 

Robin Dale Oen

Robin Dale Oen vil holde foredrag om motivasjon og om å sette seg mål.

20. november | 21.november |

20. november

11:00

Registrering

Lunsj og kaffe

Sted: Bodø videregående skole

Konferansier: Per Sundnes

12:00

Velkommen

Gro Tjore, assisterende direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning

Hild-Marit Olsen, fylkesråd for utdanning, Nordland fylkeskommune

 

Åpning av IKG17

Syver Hanken, politisk rådgiver, Kunnskapsdepartementet

13:00

Utdeling av den europeiske språkprisen 

European Language Label

Tema

Verdien i mangfold

Samfunnet er mangfoldig. Mennesker med ulike språk, kulturer, identiteter og forutsetninger møtes. Demokratiske spilleregler og medborgerskap står sentralt i utviklingen av verdier og holdninger som skal gjøre barn og unge i stand til å ta bevisste valg og bli ansvarlige samfunnsborgere. Dette handler også om å skape inkluderende og inspirerende læringsmiljø som anerkjenner mangfoldet som en ressurs. 

13:10

Olikheter är våra största möjligheter

Milad Mohammadi, foredragsholder, jurist, statsviter og banebryter

13:50

Pause

Tema

Internasjonale perspektiver som ressurs i opplæringen

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid kan bidra til at elevenes læring forankres i aktuelle spørsmål. Internasjonalisering kan være å reise ut i verden for å øke kompetanse og dele erfaringer, men kan også ganske enkelt bety å ta verden inn i hverdagen og klasserommet- ikke alle behøver å krysse landegrenser. 

14:10

Internasjonalisering for alle – metoder og muligheter

Gode metoder, programmer og ordninger kan gi rom for varierte læringsarenaer som skaper muligheter for samhandling med mennesker fra ulike land og kulturer, og læring om internasjonale forhold og tenkemåter. 

 

Gro Tjore, assisterende direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning

Liv Wærp, assisterende rektor, Lier videregående skole

Lisbeth Gregersen, seniorrådgiver, Senter for IKT i utdanningen 

15:00

«Breaking news» - Skolen i møte med barn og unges verdensforståelse

Media presenterer et landskap som elever skal lære seg å navigere i, men samtidig et landskap som engasjerer. Dette gir rom for å knytte elevenes engasjement for hendelser i verden til faglige kompetansemål. 

Ordstyrer: Marianne Lid Iversen, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning

Frank Sivertsen, redaksjonsleder, Supernytt

Erik Landsverk Ryen, universitetslektor, lærer, Nordberg skole

Lene Moen Vik, rådgiver for informasjonsarbeid i skolen, Redd Barna

Per Sundnes

Terje Pedersen, lærer, Rothaugen skole

16:00

Pause

Tema

Kompetanse for et lokalt og internasjonalt næringsliv

Samspill mellom utdanning og næringsliv er viktig for å imøtekomme fremtidens kompetansebehov og samtidig forberede den enkelte på et framtidig arbeidsliv. Dette er uavhengig av om arbeidsplassen er lokalisert sentralt på Østlandet eller på en øy i Nord-Norge. Internasjonalt utdanningssamarbeid kan bidra til at fremtidens arbeidstakere utvikler den spisskompetansen næringslivet trenger og samtidig gjøre unge bedre rustet til å jobbe i et internasjonalt nærings- og arbeidsliv.

16:20

Grenseløs kompetanse

Fagopplæringen har stått sentralt i fremveksten av moderne samfunn. I dag mangler vi mange fagarbeidere. Ett av virkemidlene for å endre dette er internasjonalt samarbeid og mobilitet for å øke attraktiviteten, styrke rekrutteringen og heve kompetansen. 

Siv Andersen, avdelingsdirektør, Senter for internasjonalisering av utdanning

16:40

Næringsliv og kompetansebehov

Odd Henriksen, kommunaldirektør for næring og utvikling, Bodø kommune

17:00

Samarbeidsprosjekter imøtekommer kompetansebehov

Arne Hjalmar Hansen, daglig leder, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring

Trine Stenvold, HR-sjef, Nexans Rognan

Gunnar Eriksen Johansen, lærer, Saltdal videregående skole

 

17:20

Sultne ulver jager best

Den du er, avhenger av hvem du ønsker å være og hvor sterk din motivasjon er. Hva er ditt mål?

Robin Dale Oen, grunnlegger og leder, DaleOen Experience

19:30

Mat og mingling m/kulturelle innslag

Sted: Stormen konserthus


21.november

08:30

Registrering i Stormen konserthus

Storgata 1B, Bodø

09:00

Åpning

Pål A. Pedersen, styreleder, Senter for internasjonalisering av utdanning

09:15

Sesjon 1: Kom i gang!

Interessert i å se utover landegrensene på jakt etter ny kompetanse og nye impulser? Internasjonale utdanningsprogram gir gode muligheter for å søke om midler til etter- og videreutdanning og prosjektsamarbeid i og utenfor Europa. Denne sesjonen gir inspirasjon til å komme i gang og viser hvilke muligheter som finnes blant SIU sine programmer og ordninger.

Deltakere:

Ragnhild Skålid, Utdanningsråd, Norges delegasjon til EU

Hilde Thomassen, rådgiver, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms (KomOPP)

Anne Jenssen, rådgiver, Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms (KomOPP)

Margareth Haukås, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Hilde Granås Kjøstvedt, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Frank Moe, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Ordstyrer: Gaelle Bozec, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning

Målgrupper: Lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, kommune og fylkeskommune

Rom: Litteratursalen, Stormen bibliotek

09:15

Sesjon 2: Regjeringens Nordområdestrategi og internasjonalt utdanningssamarbeid i nord

Hvordan kan vi sammen møte utfordringene med å skape et fredelig, skapende og bærekraftig nord? I mai 2017 lanserte regjeringen en ny Nordområdestrategi som fremhever kunnskap, næringsliv og internasjonalt samarbeid som viktige satsningsområder for utviklingen i nordområdene. På denne sesjonen spør vi aktører fra utdanning og næringsliv hvordan internasjonalt samarbeid kan svare på utfordringene som er beskrevet i Nordområdestrategien.

Deltakere: 

Frode Mellemvik, direktør, High North Center ved Handelshøgskolen Nord Universitet 

Vibeke Dale Oen, operasjonsleder, Dale Oen Experience

Robin Dale Oen, grunnlegger og leder, Dale Oen Experience

Inga-Lill Sundset, seksjonsleder, utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune

Unni Kvernhusvik Sagberg, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Ordstyrer: Kjersti Skjervheim, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Målgrupper: Lærere og ledere i videregående skole/yrkesfag, kommune og fylkeskommune, lære- og praksisbedrift, næringsliv

Rom: Kammersalen, Stormen konserthus 

09:15

Sesjon 3: Internasjonalt samarbeid og skoleutvikling

Hvordan bruke internasjonalt samarbeid som et strategisk virkemiddel i skoleutvikling og for å styrke lokale, regionale og nasjonale satsninger i skolen? I denne sesjonen vil vi vise konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres og diskutere ulike erfaringer med strategisk bruk av internasjonalt samarbeid.

Deltakere:  

Agnete Wiborg, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Øystein Garfors, utviklingsleder, Flora videregåande skule

Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, rådgiver, Osloregionens Europakontor

Martine Bonarjee, EU-koordinator, Skedsmo kommune

Ordstyrer: Kristin Amundsen, avdelingsdirektør, Senter for internasjonalisering av utdanning

Målgrupper: Lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, kommune og fylkeskommune 

Rom: Sinus, Stormen konserthus 

09:15

Sesjon 4: Språk for fremtiden

Språkkompetanse blir stadig viktigere i en stadig mer globalisert verden. Arbeidet med å fornye fremmedspråkopplæringen er i full gang for å imøtekomme nye behov og krav til hva som er relevant språkkompetanse. Hva skal fremmedspråkopplæringen være i fremtiden? På hvilken måte kan internasjonalt utdanningssamarbeid bidra til å utvikle elevenes språkkompetanse? Innledere og deltakere i sesjonen møtes til samtale for å utveksle erfaringer, reflektere og diskutere.

Deltakere:

Ann-Kristin Rønning Nilsen, reiselivssjef, Visit Bodø

Tone Evensen, bak bloggen "Glimt fra et flerkulturelt klasserom"

Camilla Lambine-Christensen, Bodø videregående skole

Audun Torsteinsen, Bodø videregående skole

Doris Kapstad Etnan, Greveskogen videregående skole

Ulrik Åge Berntsen, Greveskogen videregående skole

Ida Welhaven Heiberg, Greveskogen videregående skole

Ordstyrer: Vigdis Berg, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Målgrupper: Lærere og ledere i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, kommune og fylkeskommune, næringsliv

Rom: Møterommet, Stormen bibliotek

11:15

Lunsj i Stormen konserthus

12:15

Sesjon 5: Å gå over bekken etter vann – eller kan tverrnasjonalt samarbeid styrke samarbeidet lokalt?

Samspill og samarbeid mellom skolen og nærings- og arbeidsliv, kunst og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet er et sentralt prinsipp for opplæringen. Kan det internasjonale noen ganger styrke lokalt samarbeid? Vi utforsker denne sammenhengen gjennom prosjekteksempler og diskuterer hvorfor og hvordan et slikt samarbeid oppstår.

Deltakere: 

Susan Guerra, fagrådgiver, Oslo kommune - Bydel Sagene

Thea Breivik, seniorrådgiver, Norsk kulturråd

Angelika Grande, spesialrådgiver, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Damian Cruz, lektor med tilleggsutdanning, Sykkylven videregående skole

Ordstyrer: Henrik Arvidsson, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Målgrupper: Lærere og ledere i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, kommune og fylkeskommune

Rom: Sinus, Stormen konserthus 

12:15

Sesjon 6: Internasjonalisering og rådgiverkompetanse

Undersøkelser viser at rådgiverne ikke er den mest sentrale kanalen for ungdom når de velger å dra på utveksling. Hvilke kanaler bruker ungdom i forbindelse med disse valgene, og hvordan kvalitetssikre den informasjonen som er tilgjengelig? Kan rådgivere få en rolle som døråpner for elever som ønsker å ta utdanning i utlandet?

Deltakere: 

Nina Ahlroos, nasjonal koordinator, Euroguidance Sverige

Mona Mathisen, avdelingsdirektør, Senter for IKT i utdanningen

Anna Handal Hellesnes, internasjonalt ansvarlig, Elevorganisasjonen

Siri Bolstad, programsjef, AFS Norge Internasjonal Utveksling

Ordstyrer: Ellen Hagen, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Målgrupper: Rådgivere, studieinspektører, utvekslingsorganisasjoner og andre som er interessert i feltet

Rom: Litteratursalen, Stormen bibliotek

12:15

Sesjon 7: Mangfold som ressurs – hvordan gjør vi det?

Mangfold som begrep kommer til utrykk på ulike måter i Rammeplan for barnehage og Overordnet del av læreplanen. Denne sesjonen vil belyse mangfold som begrep, og vise gode eksempler på hvordan en kan jobbe lokalt og internasjonalt for å utnytte mangfoldet som ressurs, og på den måten imøtekomme oppdraget i styringsdokumentene for barnehage og skole.

Deltakere: 

Lene Østli, rådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Prosjekteksempler fra NAFOs lokale fokusbarnehager- og skoler

Arne Osland, utviklingsdirektør, UWC Red Cross Nordic

Anna Jensen og Steinar Dahle, elever, UWC Red Cross Nordic

Ordstyrer: Stig Helge Pedersen, seniorrådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning 

Målgrupper: Lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, kommune og fylkeskommune

Rom: Kammersalen, Stormen konserthus

12:15

Sesjon 8: Kan modulstrukturert opplæring bidra til å dekke kompetansebehovet i nordområdene? 

I motsetning til våre naboland har vi en positiv befolkningsutvikling i våre nordområder. Det skyldes innvandring. Samtidig har regionen utfordringer med å dekke behovet for relevant kompetanse. I høst startet et forsøk innen utvalgte yrkesfag. Målet med modulstrukturert opplæring er å styrke voksne sin kompetanse og øke mulighetene deres til å delta i opplæring. Kan en slik modell bidra til å dekke kompetansebehovet i nordområdene?

Deltakere:
Kirsten Waarli, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
Pål Stian Sjåvik, rådgiver, Nordland fylkeskommune

Ordstyrer: Siv Andersen, avdelingsdirektør, Senter for internasjonalisering av utdanning 


Målgrupper: Lærere og ledere i videregående skole/yrkesfag, voksenopplæring, kommune og fylkeskommune, lære- og praksisbedrift, næringsliv

Rom: Møterommet, Stormen bibliotek

14:15

Vel hjem!


Tilbake til arrangementsoversikten

Påmeldingsfrist

01.11.2017


Når

Fra: 20. nov 2017 11:00
Til: 21. nov 2017 15:00  


Hvor

Bodø videregående skole og Stormen konserthus og bibliotek

Påmelding

Påmeldingen er stengt

Spørsmål?

Send en epost til: post@siu.no