SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student ved Koenigsplatz i Munchen

Praksismobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Avbrudte mobilitetsopphold - studie- og praksismobilitet

Noen ganger oppstår det situasjoner som gjør at studenten må eller velger å avbryte utvekslingsoppholdet før den planlagte sluttdatoen. Hvordan slike situasjoner skal håndteres, avhenger av når i det planlagte oppholdet avbruddet skjer og hva som er årsaken til at studenten avbryter oppholdet. Les mer om dette i Annex III Financial and contractual rules 2018 s. 3-5.

Varighetsdifferanse på fem dager eller mindre

Et avvik på opp til fem dager i mobilitetsperiodens varighet er tillatt for studie- og praksismobilitet, så lenge minimumslengden på det aktuelle mobilitetsoppholdet er oppnådd (to måneder for praksisopphold og tre måneder for studieopphold). Dersom differansen mellom den bekreftede mobilitetsperioden og den planlagte mobilitetsperioden som stipendsummen er beregnet etter er på fem dager eller færre, er det ikke nødvendig å justere mobilitetsperioden i Mobility tool og gjennomføre en ny beregning av stipendet. Avviket får med andre ord ingen betydning for studenten eller stipendet. Dersom et avvik på fem eller færre dager gjør at minimumslengen på oppholdet ikke oppfylles, skal saken håndteres som et avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd (se avsnitt lenger ned på denne siden).

Varighetsdifferanse på mer enn fem dager

Avbrudd etter at minimumslengden på et opphold er oppnådd

Dersom en student avbryter utvekslingsoppholdet sitt før den planlagte sluttdatoen, men etter at studieoppholdet har vart i to eller tre måneder (to måneder for praksisopphold og tre måneder for studieopphold), så vil studenten beholde stipendet for den perioden vedkommende var på utveksling. 

Når utvekslingsoppholdet avbrytes, gjør institusjonen endringer i den registrerte mobilitetsperioden i Mobility tool og beregner stipendet på nytt slik at summen beregnes etter den faktiske lengden på utvekslingsoppholdet. Den nye, endelige beregningen av stipendet fører til ett av følgende to scenarioer for studenten: 

  • Dersom studenten har fått utbetalt en høyere sum enn summen for det endelige stipendberegningen ved utvekslingsoppholdets start, må studenten betale tilbake differansen mellom det endelige stipendet og det forhåndsutbetalte stipendet for den opprinnelige beregningen.
  • Dersom studenten har fått utbetalt mindre enn eller en lik sum som for det endelige stipendberegningen, får studenten enten utbetalt de resterende stipendmidlene eller ingen ny utbetaling. 

Avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd

Dersom studenten avbryter utvekslingsoppholdet før minimumsvarigheten på oppholdet er oppnådd, vil årsaken til avbruddet være avgjørende for hvilket utfall saken får.

Dersom årsaken til avbruddet kan regnes som et tilfelle av force majeure, kan studenten få beholde hele eller deler av stipendet. Det er SIU som vurderer om en hendelse kan regnes som force majeure, så ta kontakt med SIU så raskt som mulig dersom du har en sak som kanskje kan være force majeure. 

Dersom årsaken til avbruddet ikke kan regnes som et tilfelle av force majeure, skal studenten i utgangspunktet betale tilbake hele det utbetalte stipendet, også for de dagene studenten var ute. Årsaker til at studentene avbryter oppholdet sitt kan være så mangt; hjemlengsel, jobbtilbud, de ombestemmer seg, osv. Det er derfor viktig at institusjonene forbereder studentene godt på utenlandsoppholdet, slik at sjansen for avbrudd minskes. Dersom en student likevel kontakter institusjonen og ønsker å avbryte oppholdet, er det viktig at institusjonen informerer studenten tydelig om konsekvensene og forsøker å finne fram til gode løsninger for alle parter.

Ta kontakt med SIU dersom det oppstår situasjoner som det er uklart hvordan skal håndteres.

Publikasjoner

Diku rapportserie 02/2019 - Norske bedrifters erfaring med utenlandske studenter i praksis


Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen