SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En lærer gir råd og veiledning til tre studenter

Avtaler og kontrakter - mobilitet, høyere utdanning

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Kontrakt mellom SIU og institusjonen

Når institusjonen har fått tildeling til ett eller flere mobilitietsprosjekt mottar institusjonen en kontrakt med tilhørende vedlegg fra SIU. De ulike delene av kontrakten deles inn i Annex.

  • Annex I: Special and general conditions (kontraktens hoveddel)
  • Annex II: Description of the project, estimated budget (oversikt over tildeling/budsjett)
  • Annex III: Financial and contractual rules (økonomiske rammer og retningslinjer)

Annex I

Special conditions er den delen av kontrakten som er tilpasset den enkelte institusjons tildeling, og er den eneste delen som skal signeres av norsk institusjon og SIU. Den norske institusjonen skal signere og returnere denne i ett eksemplar til SIU (kan sendes elektronisk). Når den er signert av SIU, sender vi et signert eksemplar tilbake til institusjonen. Partnerinstitusjon er ikke direkte part i denne avtalen. Bestemmelsene i denne delen av kontrakten har presedens over de andre vedleggene. 

I tillegg finnes det informasjon om tildelingssum, prosjektets varighet, informasjon om utbetaling og frist for interimrapportering. 

General conditions inneholder generelle retningslinjer og føringer for flere av tiltakene innenfor Erasmus+, og den finner du på våre nettsider. Den er delt inn i to deler: Part A: Legal and administrative provisions og B: Financial provisions. Hovedessensen i dette dokumentet knytter seg til begreper og definisjoner, forpliktelser og sjekker. Det er ikke nødvendig å kunne alt i dette dokumentet, men det kan være greit å ha en viss oversikt over hva som finnes av informasjon. 

Annex II

Description of the project, estimated budget er en oversikt over hva institusjonen har fått støtte til (hvilke type mobiliteter, antall, hvilke land (global mobilitet) og tildelingssummer.

Annex III

Financial and Contractual rules er et dokument som fastsetter de økonomiske rammebetingelsene i kontrakten. Dokumentet tar for seg ulike vilkår knyttet til stipend, definisjoner av lengde på opphold, vilkår for refusjon, reelle kostnader, special needs osv. Man finner også en oversikt over de ulike kontrollene SIU foretar.

SIU anbefaler at Erasmuskoordinatorene leser kontrakten med tilhørende vedlegg og setter seg inn i de viktigste forholdene før signering. Ta kontakt med SIU dersom dere har spørsmål.

Forlengelse av kontrakt mellom SIU og institusjonen i Global mobilitet

I Global mobilitet er det mulig å søke om forlengelse av kontrakter inngått i 2015 og 2016. Dette gjelder både 16 og 24 måneders kontrakter. Kontrakten kan forlenges til 31. juli 2017/2018 ved behov, for eksempel for å kunne finansiere mobiliteter til slutten av vårsemesteret. For å forlenge kontrakten sendes en kort søknad med begrunnelse til erasmus@siu.no. Søknaden må sendes senest en måned før opprinnelig sluttdato for kontrakten. 

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen