SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studieveileder gir råd til to studenter

Ansattmobilitet - høyere utdanning

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Både vitenskapelige ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger kan få mulighet til å reise på Erasmus+ ansattutveksling. Det er mulig for ansatte å reise på utveksling både innen europeisk og global mobilitet, men det er noen forskjeller i hvordan utvekslingsoppholdene må være mellom de to ordningene.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Undervisningsopphold

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på mobilitetsopphold for å gjennomføre undervisning ved en partnerinstitusjon. Det er tillatt med både inn- og utreisende undervisningsmobilitet, men for at en ansatt skal kunne reise på et mobilitetsopphold, må ett av følgende to alternativer være oppfylt:

For europeisk mobilitet:

  • Den ansatte har et tilsettingsforhold ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon som har ECHE. Oppholdet må være på en annen institusjon som også har ECHE, og institusjonene må ha inngått en institusjonsavtale (inter-institutional agreement).
  • Den ansatte har et tilsettingsforhold i en bedrift eller organisasjon (enterprise), og inviteres inn som gjesteunderviser ved den norske institusjonen. Det er da den norske mottakerinstitusjonen som inngår stipend- og læringsavtaler med den ansatte, og betaler ut stipendet. NB: Dette er den eneste formen for innreisende mobilitetsopphold som er tillatt i Erasmus+ europeisk mobilitet. Norske institusjoner har ikke anledning til å invitere inn og betale ut stipend til gjesteforelesere fra utenlandske utdanningsinstitusjoner som har ECHE. Slike gjesteforelesere må få stipend fra sin hjeminstitusjon, og det må foreligge en institusjonsavtale mellom de to institusjonene. 

For global mobilitet:

  • Den ansatte har et tilsettingsforhold ved den norske eller den utenlandske partnerinstitusjonen i mobilitetsprosjektet. Institusjonene må ha inngått en institusjonsavtale (inter-institutional agreement). 
  • Den ansatte har et tilsettingsforhold i en bedrift eller organisasjon i Norge, og inviteres inn som gjesteunderviser til utenlandsk partnerinstitusjon i et mobilitetsprosjekt. Det er da den norske institusjonen som inngår stipend- og læringsavtaler med den ansatte, og betaler ut stipendet.
  • OBS! Undervisningsopphold for ansatte som involverer bedrifter/organisasjoner må alltid være fra en bedrift/organisasjon til en høyere utdanningsinstitusjon. Bedrifter/organisasjoner i partnerland kan sende ansatte til å undervise ved høyere utdanningsinstitusjoner i programland, men de kan ikke ta imot ansatte fra utdanningsinstitusjoner i programland for opplæring. Den eneste mulige aktiviteten for bedrifter/organisasjoner i partnerland er å sende ansatte for å undervise ved en høyere utdanningsinstitusjon i et programland.

Uansett om det er snakk om innreisende eller utreisende undervisningsopphold, så må kravene under oppfylles for at oppholdet skal kunne godkjennes.

Krav:

Et mobilitetsopphold for ansatte som skal undervise ved en partnerinstitusjon kan strekke seg fra 2 dager til 2 måneder (europeisk mobilitet) og 5 dager til 2 måneder (global mobilitet). I tillegg kan det legges til en reisedag i forkant og i etterkant av utvekslingsoppholdet dersom den ansatte trenger det for å komme seg til partnerinsitusjonen. Reisedagene kan ikke regnes med for å oppfylle minstekravet til varighet.   

Den ansatte må ha minst 8 timers undervisning per uke (eller i en kortere periode enn en uke). Hvis mobiliteten varer lenger enn en uke, regnes antall timer i den ufullstendige uken proporsjonalt med antall dager. For eksempel: En lærer oppholder seg på vertsinstitusjonen i en uke + 2 dager. Personen skal da undervise i 8 timer + ca. 3 timer, totalt 11 timer (PG18 s. 37).

Godkjente aktiviteter:

Undervisning kan ha ulike former som f.eks. seminarer, forelesninger og veiledning. Undervisningen krever at læreren er fysisk til stede sammen med studentene. Veiledning på e-post eller annen form for fjernundervisning teller ikke med i de 8 timene. Utdanningsinstitusjonene står fritt til å avgjøre hvilke type undervisning som skal finansieres gjennom Erasmus+. Innholdet i mobilitetsavtalene må imidlertid vurderes med henblikk på kvalitet og betydning for institusjonens strategi.

Mobilitetsopphold som inkluderer helgedager:

Dersom en ansatt reiser på et godkjent mobilitetsopphold nødvendiggjør at oppholdet inkluderer helgedager, bør den ansatte få tildelt stipend for disse helgedagene selv om disse inkluderer aktiviteter relevant for oppholdet. Dette fordi det vil være urimelig å kreve at den ansatte skal finansiere helgedagene selv. Det vil likevel ikke være nødvendig å kreve at det skal medregnes undervisningstimer for de akutuelle helgedagene. 

Kontaktinformasjon

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe? Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@siu.no.

Ansatte på SIU som arbeider med europeisk mobilitet: 

  • Eilin Sandsmark
  • Lene Baldersheim

Ansatte på SIU som arbeider med global mobilitet:

  • Camilla Krebs
  • Benedicte Einarsen