SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter

Støtteordninger og virkemidler

Her er en oversikt over program og støtteordninger som opplæringsinstitusjoner innen voksenopplæringen kan søke støtte fra.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Støtte for voksenopplæringen

Under finner du en liste over virkemidler og støtteordninger som gjelder for opplæringsinstitusjoner som arbeider med voksnes læring, både tiltak administrert av SIU og andre eksterne virkemidler.

Ordninger administrert av SIU:

Erasmus+ Mobilitet

Gjennom Erasmus+ kan institusjoner søke om stipend for å sende sine ansatte på kurs og konferanser i Europa samt hospitering, studiebesøk og fagrelevante seminar.

Erasmus+ Strategiske Partnerskap

Erasmus+ gir skoler med voksne elever mulighet til samarbeid med europeiske skoler. Partnerne velger selv tema, og fokus er først og fremst på selve samarbeidsprosessen. Et særtrekk ved programmet er samarbeid mellom ulike typer institusjoner, både skoler og andre.

Nordplus Voksen

Målet til Nordplus Voksen er å styrke samarbeidet mellom aktører innenfor voksnes læring i de nordiske og baltiske landene, og derigjennom bidra til utvikling og fornyelse i sektoren.

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter nyskapende prosjekter, konferanser og studier.

Nordplus Nordiske språk

Innenfor Nordplus Nordiske språk kan tre partnere fra Norden eller Baltikum samarbeide om et språkprosjekt. Hensikten med støtteordningen er å bidra til å styrke språkforståelsen i Norden. 

EØS-midlene

Norske utdanningsinstitusjoner kan starte partnerskap med andre europeiske utdanningsinstitusjoner gjennom stipendprogrammene i EØS-midlene.

Såkornmidler

Hensikten med tiltaket er å bedre og bredere bruk av Erasmus+ og andre samarbeidsprogram. Institusjoner kan søke SIU om støtte for å møte potensielle samarbeidspartnere eller for å reise på kontaktseminar.

Euroguidance

Euroguidance er et europeisk nettverk av nasjonale ressurssentre for veiledning av elever og studenter. Nettsiden inneholder en oversikt over seminarer og konferanser for målgruppen rådgivere.

Andre ordninger og virkemidler:

EPALE

EPALE – Electronic Platform Adult Learning Europe – er en flerspråklig fagportal for alle som jobber profesjonelt med voksenopplæring i Europa. 

Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom.

eTwinning

eTwinning er et gratis nettbasert tilbud til lærere og elever i 42 land. Tjenesten legger til rette for pedagogisk samarbeid og digital kompetanseheving gjennom nettverksbygging og erfaringsdeling. eTwinning er en del av EUs program Erasmus+. I Norge er det Senter for IKT i utdanningen som er nasjonal støttetjeneste for eTwinning.