SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utelandske studenter samarbeider i kollokoviegruppe

Hvorfor samarbeide internasjonalt

Internasjonalt utdanningssamarbeid kan gi deg nye perspektiver. Du kan høste av andres erfaringer og innsikter, og finne gode løsninger på felles utfordringer.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Det er flere begrunnelser for internasjonalisering og internasjonalt samarbeid. For det første er det slått fast i St.meld. nr. 14 (2008-2009), Innst. S. nr. 202 (2008-2009) at alle i norsk skole skal få ta del internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur.

Den politiske og faglige begrunnelsen for disse målene om internasjonalisering er at kunnskap er internasjonal, og at verken utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser eller organisasjoner kan utvikle seg uten å ta inn over seg det som skjer faglig, politisk og kulturelt i resten av verden. Dette dreier seg både om kunnskap om organisering av opplæring og faglig kunnskap.

Utover den politiske og formelle begrunnelsen for at skole og opplæring skal drive med internasjonalisering, er det flere indre motivasjonsfaktorer som SIU ønsker å framheve. Internasjonalisering og internasjonalt samarbeid er en stor inspirasjon og motivasjon i faglig og organisasjonsmessig utvikling av opplæring.

Internasjonalisering kan bidra til:

Kunnskap om språk og kultur

Internasjonalt samarbeid bidrar til kulturell og språklig kompetanse. Kunnskap om og ferdigheter i fremmedspråk er viktig, spesielt for et lite land med en åpen økonomi.

Pedagogisk utvikling

Internasjonalt samarbeid gir nye perspektiver på undervisningsmetoder og organiseringen av arbeidet i skole og opplæring.

Læringsmotivasjon

For mange kan en internasjonal erfaring gjennom utveksling, studiebesøk eller kontakt via informasjons- og kommunikasjonsteknologi være en stor inspirasjon og motivasjon for å fortsette læringen hjemme.

Verdier og internasjonalt medansvar

Et annet perspektiv som kan trekkes fram er at internasjonalt samarbeid ofte kan bidra til refleksjon rundt grunnleggende demokratiske verdier og menneskerettigheter. Det å se seg selv og sin situasjon i relasjon til andre kan være både utfordrende og utviklende.