Policy

Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Nye midlar til yrkessatsing i utviklingsland

Femti millionar kroner er sette av til samarbeid mellom næringsliv, utdanning og offentlege styresmakter i programmet...

Publisert: 22.06.2017

Midler til å utvikle felles kvalifikasjoner i europeisk fag- og yrkesopplæring

EU-kommisjonen lyser ut midler til samarbeidsprosjekt innen fag- og yrkesopplæring.

Felles kvalifikasjoner i europeisk fag- og yrkesopplæring

Bakgrunnen for utlysningen er høy ungdomsledighet i Europa, fokus på økt samsvar mellom utdanning og arbeidsmarkedets behov, mangel på kvalifisert arbeidskraft, samt behov for spesialkompetanse. Utvikling av felles kvalifikasjoner i europeisk fag- og yrkesopplæring kan bidra til at yrkesutdanningen bedre svarer til arbeidsmarkedets behov. 

Søknadsfrist: 31.01.2018

Klokken 12.00

Målsetninger for utlysningen

  • Øke arbeidsevnen til unge mennesker, samt bidra til utvikling av en høyt kvalifisert arbeidsstyrke
  • Støtte felles utvikling i europeisk fag- og yrkesopplæring, samt styrke kvalitet, relevans og attraktivitet

Midlene skal brukes til å forberede eller opprette felles yrkesfaglige kvalifikasjoner, også på høyere nivå eller forbedre eksisterende kvalifikasjoner.

Felles kvalifikasjoner bør omfatte praksisbasert opplæring, praksis i utlandet (mobilitet), læringsutbyttebeskrivelser, kvalitetssikring og anerkjennelse av tilegnet kompetanse ved hjelp av relevante europeiske mobilitetsverktøy (F.eks. ECVET, Europass).

Hvem kan søke?

Partnerskapet må bestå av minst tre partnere fra:

  •    En fag- og yrkesopplæringstilbyder på videregående skole-, fagskole- eller høyskolenivå.
  •    En bedrift (privat eller offentlig) eller et handels- og industrikammer, bransje- eller fagorganisasjon. 

Partnerne må være fra minst to forskjellige Erasmus+ program land (minst en partner må være fra et av de 28 EU landene)

Se utlysningstekst punkt 2 for detaljer og fullstendig liste over godkjente organisasjoner. 

Hva kan man få støtte til?

Utvikle eller forbedre felles kvalifikasjoner (joint qualifications) i fag- og yrkesopplæringen, hvor målsetninger er å svare på konkrete kompetansebehov i deltakerlandene og nasjonal anerkjennelse av kvalifikasjonene. 

Utvikle samarbeidsstrukturer som sikrer felles forståelse, kvalitetssikring og anerkjennelse av kvalifikasjoner. 

Se utlysningen punkt 3 for flere detaljer og krav. 

Budsjett

Totalt budsjett for utlysning av prosjektmidler er 6.000.000 euro.

Maksimum EU finansiering er 80 %.

Hver tildeling vil være mellom 200 000 og 500 000 euro, dette tilsvarer rundt 20 prosjekter.

Søknaden

Europakommisjnen behandler søknadene og utbetaler støtten. Godkjente prosjekter følges opp av the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). 

Komplett veiledning, offisielle søknadsskjema og søknadstekst finnes her

Støtte fra SIU

Ta gjerne kontakt med SIU gjennom epost-adressen erasmuspluss@siu.no, dersom du lurer på noe i forbindelse med denne utlysningen.

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


ErasmusPluss 30år

ErasmusPluss30 år logo

Vi er med og feirer 30-årsjubileet for Erasmuspluss-ordningen!


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+