SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærling i arbeid

Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med fag- og yrkesopplæring i Europa.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Hva er et strategisk partnerskap?

Det finnes to typer strategisk partnerskap:

Strategiske partnerskap som fremmer innovasjon

I disse prosjektene kan man søke støtte til å utvikle innovative produkter og til aktivt å spre de resultatene man utvikler til et større publikum.

Strategiske partnerskap som fremmer utveksling av god praksis

Målet med disse prosjektene er først og fremst å utvikle gode tverrnasjonale nettverk der man kan utvikle, utveksle og dele god praksis, gode ideer og metoder.

Felles for begge typer strategiske partnerskap

Et strategisk partnerskap må være knyttet til minst én av prioriteringene i Erasmus+. Prioriteringene er enten horisontale, det vil si aktuelle for alle utdanningssektorer, eller sektorspesifikke.

Strategiske partnerskap kan være rettet mot én utdanningssektor, eller de kan være tverrsektorielle ved at resultatene som utvikles er relevante for flere utdanningssektorer.

Et strategisk partnerskap skal bestå av minst tre partnerorganisasjoner fra tre land og har en varighet på 12 til 36 måneder.  Det er mulig å inkludere partnere fra land utenfor EU/EØS, så sant det tilfører prosjektet en vesentlig merverdi.

Hvem kan søke?

Alle institusjoner og organisasjoner som er involvert i fag- og yrkesopplæring kan delta i et strategisk partnerskap, enten som koordinator eller som partner. Dette kan være videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Hva kan man søke støtte til?

Budsjettet i et strategisk partnerskap settes sammen av ulike kostnadskategorier knyttet til de planlagte aktivitetene i prosjektet, og er avhengig av om det er et prosjekt som skal fremme innovasjon eller et prosjekt som skal utveksle god praksis. Man kan søke støtte til:

  • prosjektledelse- og gjennomføring
  • deltakelse på prosjektmøter,
  • utvikling av konkrete produkter og spredning av disse (gjelder kun strategiske partnerskap som fremmer innovasjon)
  • læringsmobiliteter for elever og lærere hos partnere
  • kostnader i forbindelse med deltakelse av personer med særskilte behov
  • andre kostnader

Utfyllende informasjon

For mer informasjon om utvikling av et strategisk partnerskap, se Erasmus+ Programguide for 2019 (side 101-124 og side 295-306). Vi anbefaler også at alle som søker om Erasmus+ prosjekter orienterer seg i del A – Generell informasjon om Erasmus+ programmet i samme dokument.

Varighet på prosjektene:
1 til 3 år

Søknadsfrist:
21. mars 2019 klokken 12:00

Kommende frister


Publikasjoner

Diku-rapport 1-2018 Hvor strategiske er strategiske partnerskap

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+

SIU report series 05/2016: Erasmus+ strategic partnerships


Kontakt


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Slik søker du om tilskudd

SIU har laget flere instruksjonsvideoer som kan hjelpe deg når du skal registrere organisasjonen i deltakerportalen (URF) samt fylle ut søknadsskjemaene.


Gode eksempler

Bli inspirert av gode eksempler på hvordan norske skoler og institusjoner har jobbet med internasjonale prosjekter.