SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Frisøren klipper ung jente med lys langt hår

Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskapsprosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring (på videregående og/eller høyere nivå) og arbeidslivet. Hovedformålet med tiltaket er å bidra til at innholdet i yrkesfaglig utdanning svarer til utviklingen og kravene i arbeidslivet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Prosjektetableringsstøtte (PES) 2018 - sentraliserte tiltak under Erasmus+

SIU lyser årlig ut midler til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor sentraliserte tiltak under Erasmus+. Sentraliserte tiltak er tiltak som forvaltes av Europakommisjonen. 

Søknadsfrist: 03.09.2018
Utlysningsdato: 23.02.2018

SIU inviterer institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekt innenfor følgende syv sentraliserte tiltak under Erasmus+ til å søke om prosjektetableringsstøtte:

Søknadene vurderes fortløpende av SIU, og søkere oppfordres til å sende PES-søknad til SIU så snart et planlagt Erasmus+ prosjekt begynner å ta form.

Merk at siste frist for å levere PES-søknader til SIU er 3. september 2018, kl. 15:00

Mål

Europeisk og internasjonalt samarbeid om utdanning, nyskaping og nærings-/arbeidsliv fremmer kvalitet og relevans i norsk utdanning, og bidrar til å opprettholde og styrke norsk konkurranseevne. Det er derfor et kunnskapspolitisk mål å øke norsk deltagelse i Erasmus+, hvor slikt tverrsektorielt samarbeid har en sentral rolle.

Hensikten med prosjektetableringsstøtten er å bidra til at norske institusjoner og bedrifter når opp i europeisk konkurranse om prosjektmidler.

Budsjettramme

Type sentralisert tiltak Støttebeløp for koordinatorer Støttebeløp for partnere i prosjekter
Kunnskapsallianser inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Sektorallianser inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Kapasitetsbygging inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Fellesgrader inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Policy inntil NOK 100 000 inntil NOK 50 000
Jean Monnet inntil NOK 50 000 inntil NOK 25 000
Idrett inntil NOK 50 000 inntil NOK 25 000

Hvem kan søke?

Alle norske offentlige eller private organisasjoner som er involvert i utdanning kan søke om støtte til å etablere et prosjekt, enten de skal delta som koordinator eller som partner. Dette kan være høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer. Merk at kravene til sammensetning av et partnerskap/konsortium varierer mellom de ulike Erasmus+-tiltakene nevnt ovenfor. For mer informasjon om kravene, vises det til «Erasmus+ Programme Guide 2018».

Under gjeldende EØS-regelverk er staten forhindret fra å gi offentlig støtte til bedrifter eller virksomheter som driver økonomisk aktivitet, med mindre den aktuelle statsstøtte dekkes av det eksplisitte unntaket «bagatellmessig støtte». 

Hva kan det gis støtte til?

Det kan innvilges støtte til én søknad per prosjekt. Støtten kan dekke følgende kostnader:

1. Reise- og møtekostnader både for søker og andre partnere i prosjektet
 2. Lønn for ansatte i organisasjonen som tildeles prosjektetableringsstøtte (ikke andre partnere i prosjektet):
     a) Timekostnader etter satser for bedrifter, organisasjoner og uavhengige institutter
     b) Frikjøp av personale ved universiteter, høyskoler og skoler på bakgrunn av reelle kostnader.
 3. Kostnader til kjøp av ekstern assistanse og rådgivning
 4. Kostnader knytet til tilrettelegging for deltagelse av personer med særlige behov. (Dette kommer i tillegg til øvrige kostnader, og baseres på reelle kostander).

Hvordan søke?

Søknader skal leveres elektronisk gjennom SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso
Innkomne søknader blir behandlet fortløpende. 

Søkere som mottok prosjektetableringsstøtte i 2017, og leverte søknad til Erasmus+ sentraliserte tiltak uten å få tildeling fra EU, har anledning til å søke SIU om nye midler til å forbedre og sende ny søknad til Europakommisjonen våren 2019.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med SIU for råd og veiledning i arbeidet med utviklingen av søknaden til Europakommisjonen.

Søknadsvurdering

PES-midlene skal brukes i arbeidet med å utvikle og ferdigstille søknaden til EU innen søknadsfristen våren 2019. Det forutsettes at partnerne er identifiserte og at sammensetningen av partnerskapet er i tråd med retningslinjene for det aktuelle tiltaket. I SIUs vurdering av søknaden legges det videre vekt på at søkerne har gjort seg godt kjent med EUs overordnete målsetning med det aktuelle Erasmus+ tiltaket jf. ‘Erasmus+ Programme Guide’, og at dette tydelig gjenspeiles i presentasjonen av prosjektideen.

For spørsmål, send gjerne en epost til erasmus@siu.no tydelig merket med navnet på tiltaket som henvendelsen gjelder i emnefeltet.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+