SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Frisøren klipper ung jente med lys langt hår

Sektorallianser

Sektorallianser er større partnerskapsprosjekter som skal styrke samarbeidet mellom fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet. Hovedformålet med tiltaket er å bidra til at innholdet i fag- og yrkesopplæringen svarer til utviklingen og kravene i sektoren.

Yrkesfagenes år

Yrkesfagene skal  feires i hele 2018. Siv Andersen, avdelingsdirektør i Senter for internasjonalisering av utdan...

Publisert: 06.03.2018

Sektorallianser

er større internasjonale partnerskapsprosjekter innretta mot følgende områder i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet:

 • mangler på bestemte ferdigheter i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivet
 • identifisering av spesielle behov i arbeidsmarkedet
 • etterspørsel etter nye ferdigheter knytta til bestemte yrker
 • forbedring av fag- og yrkesopplæringens respons til sektorspesifikke behov i arbeidslivet.

Både private og offentlige aktører i alle økonomiske sektorer kan delta i sektorallianser.

Sektorallianser vil bl.a. sette fokus på digitale ferdigheter og «grønne ferdigheter». Det legges vekt på innovasjon og varig effekt utover prosjektperioden i søknadsvurdering.

2018-utlysning: 3 kategorier sektorallianser

«Lot 1»

«Lot 1» sektorallianseprosjekt skal identifisere ferdighetsbehov ved å framskaffe dokumentasjon på hva disse ferdigheter og ferdighetsmangler er. Slik vil en bedre kunne takle mangler i ferdigheter gjennom fag- og yrkesopplæring eller andre typer opplæring.

"Lot 1" prosjekt må ha minst 2 hovedpartnere og dekke minst 12 programland, vil vare i 2 eller 3 år, og kan få innvilga maks. 500.000 euro i støtte.

Programland er de 28 EU-landene, samt EØS EFTA landene og i tillegg Tyrkia og Makedonia.

Kravet om å dekke 12 land kan oppfylles ved for eksempel å inkludere en europeisk bransjeorganisasjon som partner i prosjektet.

 

«Lot 2»

«Lot 2» sektorallianseprosjekt skal designe og levere læreplaner innen området europeisk fag- og yrkesopplæring.

Design:

 • utvikling av læreplaner knytta til identifiserte ferdighetsmangler innen fag- og yrkesopplæring
 • spesifisering av opplæringsinnhold for å møte EQF og ECVET krav (læringsutbytte)
 • integrering av arbeidspraksislæring i ny fag- og yrkesopplæring. Utvikling av entreprenørtankesett
 • anvendelse av EQUAVET prinsippene for kvalitetssikring
 • integrering av digitale ferdigheter i læreplandesign
 • integrering av nye undervisnings- og læringsmetoder

Leveranse:

 • leveranse av europeiske læreplaner for spesifikke yrker basert på arbeidsmarkedsbehov
 • implementering av perioder med praksisbasert læring i læreplaner
 • implementering av nye undervisnings- og læringsmetoder som er tilpassa nye ferdigheter og spesielle målgrupper innenfor et bestemt yrke   
 • godkjenning og autorisering av læringsutbytte ved implementering av ECVET prinsipper

 Lot 2 prosjekt må ha minst 6 hovedpartnere, minst 3 programland, vil vare i 3 år og kan få maks. 1.000.000 euro i støtte.

Mer informasjon om sektorallianser finner du på Europakommisjonens nettsider.

Sektorallianser er et sentralisert tiltak forvaltet av Europakommisjonen. Hvis ønskelig kan SIU bistå søkere med råd og veiledning i søknadsprosessen.

«Lot 3»

«Lot 3» Implementering av nye, strategiske tilnærminger (Blueprint) innenfor næringer med mål om for å forbedre og utvikle ferdigheter og kompetanse i næringene. Skal også utforme klare strategier og tiltak for å bøte på ferdighets- og kompetansemangler. Det er valgt ut seks pilotnæringar: bilindustri, forsvar, maritim teknologi, rominformasjon (space geo), tekstil, lær og fottøy, og reiseliv.

Det er mulig å søke opp til 4.000.000 euro (4 år) og søknaden må inkluderer minst 6 programland og ha minst 12 partnere. Fem av disse 12 må være bedrifter og/eller næringsaktører, og minst fem må være fra undervisningssektoren.

Midler til prosjektetablering

SIU lyser ut midler til prosjektetablering knyttet til dette tiltaket. Utlysning for 2018 kommer i løpet av februar. Les mer om utlysningen her       

Søknad

Oppdatert søknadsinformasjon for 2018-runden finner du på Europakommisjonen sine nettsider.

Søknadsskjema finner du på Europakommisjonens hjemmesider. I venstremenyen på siden finner du informasjon om søknadsprosedyrer og kan opprette søknad ved å klikke på eforms. Mer informasjon om søknadsprosedyrer finner du under Søknad.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+