SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer underviser i byggfag på VGS - tømrerlinja

Mobilitet for elever/lærlinger og fagskolestudenter

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter som har en rolle innen fag- og yrkesopplæring kan søke om støtte slik at elever/lærlinger og fagskolestudenter kan ta deler av opplæringen/praksisen i utlandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Søknad

Søknadsfrist: 05.02.2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema blir publisert i løpet av november. Søknaden sendes inn gjennom et online-skjema. For å få tilgang til skjemaet trenger du å lage en brukerkonto gjennom EU-login.

Legg merke til at det finnes to ulike skjema: ett for de som innehar et VET Mobility Charter (KA116) og ett for alle andre (KA102). Det første skjema (KA116) er bare aktuelt for de som har søkt om, og fått tildelt, et VET Mobility Charter. Forsikre deg om at du velger riktig. Dersom du er usikker tar du kontakt med erasmuspluss@siu.no.

Hvem søker?

Søknaden skal sendes inn av en organisasjon eller en gruppe senderorganisasjoner (konsortium). Enkeltindivider kan ikke søke direkte, men må be en organisasjon de er tilknyttet om å søke for seg. En institusjon kan bare sende inn én søknad om ett mobilitetsprosjekt per søknadsrunde per sektor. Det er imidlertid mulig å søke om midler for flere programfag i samme søknad, og for både elev-/lærlingemobilitet og ansattmobilitet.

Før dere kan sende inn en søknad, må dere

1. Opprette en konto i EU-Login. Har dere allerede en slik konto, kan dere gå direkte til steg 2.

2. Registrere organisasjonen i deltakerportalen (URF). Fremgangsmåte for dette finner dere i SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF) under vedlegg nederst på denne siden. Organisasjon får da en såkalt Participant Indentification Code (PIC).

Denne koden (PIC) skal legges inn i søknaden, og informasjon om organisasjonen vil fylles inn automatisk.

NB! Minimum en av partnerorganisasjonene må ha en PIC-kode. Man kan legge til flere organisasjoner uten PIC-kode når prosjektet eventuelt er innvilget. 

Dere trenger bare å registrere dere i URF en gang og registreringen er gyldig i hele programperioden. For å finne ut om din institusjon eller en partnerinstitusjon allerede har en PIC-kode kan dere søke i deltakerportalen. 

Krav til søknaden

Før dere begynner å fylle inn søknadsskjemaet, må dere sikre at organisasjon og prosjektideen dere ønsker å søke støtte til, oppfyller kravene for å søke. Disse kravene finner dere ved å lese relevante deler av programguiden (side 28-31, 49-60, 270-274), guide til søknadsprosessen og guide for søknadsevaluering. Disse finner dere under vedlegg nederst på siden. For mobilitetsprosjekter er det et minimumskrav om å ha minst en partner når søknaden sendes inn, men det er en styrke hvis alle partnerne er på plass. 

Husk også å skrive ut, signere og laste inn «Declaration of Honor» under «Annexes» i søknadsskjema.

Innsending av søknad

Husk å sjekke at kravene i «Check list» er oppfylt. Når alt er klart, sendes søknaden inn ved å klikke på «Submit Online» under «Submission. Du må være koblet til internett for å kunne sende inn søknaden. Husk å forsikre deg om at en eventuell brannmur tillater Adobe å koble seg til internett.

Husk å lagre søknaden, både underveis og etter at du har sendt den inn. Hvis du får problemer med å sende inn søknaden, ber vi om at du sender søknadsskjemaet og eventuelle vedlegg til erasmuspluss@siu.no

Det er lurt å sende inn søknaden noen dager før fristen, da vi har god tid til å hjelpe dere om det skulle oppstå tekniske problemer.

Instruksjonsvideoer

SIU har laget flere instruksjonsvideoer som kan hjelpe dere når dere skal registrere organisasjonen i deltakerportalen (URF) samt fylle ut søknadsskjemaene.

Avstandskalkulator

For å beregne kostnader/støtte til reise, brukes en egen avstandskalkulator. Avstanden i kilometer (én vei) bestemmer hvilken sone (distance band) dere skal velge i søknads- og rapporteringsskjemaene.

Beskjed om resultat

SIU sender ut beskjed om resultatet til samtlige søkere cirka tre måneder etter søknadsfristen. Beskjeden sendes til søknadens kontaktperson. 

Obs! I sjekklisten i søknadsskjemaet står det at det sendes inn mandater for alle partnere. For dette tiltaket er det kun organisasjoner som er medlemmer i nasjonale konsortier som må signere mandater.

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


ECVET


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+