SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer underviser i byggfag på VGS - tømrerlinja

Mobilitet for elever/lærlinger og fagskolestudenter

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter som har en rolle innen fag- og yrkesopplæring kan søke om støtte slik at elever/lærlinger og fagskolestudenter kan ta deler av opplæringen/praksisen i utlandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

"European Credit System for Vocational Education and Training"

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europeisk kompetanseoverføringssystem innen fag- og yrkesopplæring.

Om ECVET

I Norge anvendes ECVET som et virkemiddel for å heve kvaliteten i læringsopphold i andre europeiske land.

Dette oppnås ved gjennom anerkjennelse og overføring av læring mellom forskjellige læringsmiljøer og på tvers av landegrenser og systemer i Europa. ECVET skal således skape en felles forståelse og ikke minst et felles språk for anerkjennelse og overføring av læring og kvalifikasjoner i Europa.

Det særegne med ECVET er at det setter fokus på læringsutbyttet, Learning Outcome – det vil si hva en person kan og vet - og ikke på hvordan han eller hun har oppnådd denne kompetansen. ECVET kan brukes både til nasjonale og tverrnasjonale aktiviteter, men vi har i Norge valgt utelukkende å bruke det i forbindelse med mobilitet på tvers av landegrenser, både når vi sender elever og lærlinger ut, og når vi mottar elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring.

ECVET ressurser

Følgende maldokumenter er utviklet for bruk i Erasmus+ mobilitetsprosjekt og tilsvarende:

ECVET eksperter

For å støtte den praktiske implementering av ECVET er det opprettet en nasjonal ECVET ekspertgruppe. Ekspertgruppen skal bistå norske institusjoner med å ta ECVET i bruk.

De norske ekspertene kommer fra skoler og fylkeskommuner som har lang erfaring med tverrnasjonalt samarbeid innenfor fag- og yrkesopplæring. Ekspertene skal formidle kunnskap om ECVET og gi praktiske råd og veiledning til relevante aktører innen fag- og yrkesopplæring.

I Norge er det oppnevnt 5 ECVET eksperter:

Tor Magne Andreassen – Nordland fylkeskommune

Angelika Grande – Nord-Trøndelag fylkeskommune

Julianne Breivik – Borgund videregående skole

Lene Sørbråten – Nord-Gudbrandsdal videregående skole

Guillaume Jagle – Akershus fylkeskommune

Bakgrunn for etablering av ECVET

Siden 2002 har europeiske land, inkludert Norge, arbeidet sammen om at utvikle politikk, strategier og verktøy som kan bidra til å implementere Københavndeklarasjonen (PDF). ECVET er et av disse verktøyene.

Brügge-kommunikéet (PDF) fra 2010 har revidert og videreført København-deklarasjonen. De europeiske fag- og yrkesutdanningssystemer skal frem mot 2020 gjøres mer attraktive, relevante, innovative, tilgjengelige og fleksible enn i 2010. Det betyr blant annet at kvalifikasjonssystemene skal gjøres mere gjennomsiktige slik at mulighetene for å overføre og akkumulere læringsresultater samt oppnå anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av landegrensene forbedres.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


ECVET


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+