SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer underviser i byggfag på VGS - tømrerlinja

Mobilitet for elever/lærlinger og fagskolestudenter

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter som har en rolle innen fag- og yrkesopplæring kan søke om støtte slik at elever/lærlinger og fagskolestudenter kan ta deler av opplæringen/praksisen i utlandet.

«De som kommer er virkelig ungdom som vil noe!»

Å tilføre bedriften verdifull og annerledes kompetanse er blant de viktigste grunnene til at norske bedrifter tar inn...

Publisert: 25.02.2019

Behov for spesiell tilrettelegging

Elever og lærlinger innen fag- og yrkesopplæring gis mulighet til praksisopphold ved en partnerorganisasjon.

Personer med nedsatt funksjonsevne/funksjonshemming eller kroniske sykdommer har ofte ikke like muligheter som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter.

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller som er funksjonshemmet.

Definisjon

Tilretteleggingsbehov (special needs): «.. a person with special needs; a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the mobility action would not be possible without extra financial support».

Ekstra midler

SIU kan, etter behov, gi ekstra midler for tilrettelegging.  Det kan bevilges inntil 100 % finansiering. Midlene skal dekke ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte som personen har krav på å ta med seg fra Norge.

Utdanningsinstitusjonene må i utgangspunktet søke om ekstra midler ved ordinær søknadsrunde (evt. i forbindelse med innsending av statusrapport). Dersom det dukker opp behov utenom dette, bør institusjonen kontakte SIU for veiledning og for eventuelt å søke om midler utenom de ordinære søknadsrundene.

Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter.

Personen det gjelder må ha legeerklæring eller lignende dokumentasjon. 

Behovet for ekstra tilrettelegging og tilpassing skal kartlegges før utvekslingsoppholdet starter, og sender- og mottakerinstitusjon har gjensidig ansvar.  Det er stor variasjon internasjonalt på hvordan man forstår tilrettelegging og behov for tilrettelegging.   Det samme gjelder forståelse av diagnose.  Hver situasjon må derfor behandles individuelt.

For mer informasjon, ta kontakt med mailto:post@siu.no eller erasmuspluss@siu.no

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


ECVET


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+