SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer underviser i byggfag på VGS - tømrerlinja

Mobilitet for elever/lærlinger og fagskolestudenter

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og bedrifter som har en rolle innen fag- og yrkesopplæring kan søke om støtte slik at elever/lærlinger og fagskolestudenter kan ta deler av opplæringen/praksisen i utlandet.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Hvem kan søke?

Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter, samt skoleeiere som driver eller er tilknyttet fag- og yrkesopplæring på videregående og høyere nivå (fagskoler).

Hvorfor Erasmus+ mobilitet?

Programmet gir fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner (inkludert skoleeier), opplæringskontorer og bedrifter mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå. Elever/lærlinger, fagskolestudenter, lærere og instruktører får mulighet til å styrke sin kompetanse, ferdigheter og kvalifikasjoner. Mobilitetsprosjektet kan bidra til selvutvikling, økt selvtillit og språkkompetanse blant deltagerne, samt bidra til økt gjennomføring i sektoren. Mobilitetsprosjektet kan også brukes i forbindelse med opparbeiding av et nytt fagfelt og tilegnelse av kunnskap om ny og relevant teknologi.

Hva får man støtte til?

Prosjektmidlene skal bidra til å dekke reisekostnader, kost og losji. Institusjonene får også en administrativ støtte per mobilitet for å administrere prosjektet.

Dersom man søker om mobilitetsopphold for elever eller lærlinger over 3 måneder kan man også søke om midler til et forberedende besøk (Advanced Planning Visit). Et forberedende besøk brukes til å treffe mottakerbedriften/-skolen og for å gjøre andre nødvendige praktiske undersøkelser og avklaringer.

Hvor kan man reise?

De 28 EU-landene, de tre EØS-landene, Makedonia, Serbia eller Tyrkia.

Varighet på prosjektene

Prosjektperioden kan være fra ett til to år. Prosjekt som innvilges må ha oppstart mellom 1. juni og 31. desember det året de innvilges.

Varighet på oppholdene

Mobilitetene dere planlegger kan ha en varighet på minimum to uker til maksimum 12 måneder. Søker man om opphold for tre måneder eller mer for elever/lærlinger, kan man også søke om forberedende besøk (Advanced Planning Visit).

Søknadsfrist

NB Ny frist: 12. februar 2019, kl. 12:00.

Mer informasjon

For mer informasjon om Erasmus+, les EU-kommisjonens utlysningstekst (PDF).

Les også kapittelet om Mobilitet for Ansatte/elever/lærlinger i programguiden for Erasmus+ (side 29-32, 51-62, 270-274),  samt de relevante delene i Annex I.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


ECVET


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+