SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En snekker studerer arbeidstegningene på en byggeplass

Mobilitet for ansatte

Ansatte innen fag- og yrkesopplæring gis mulighet til undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold ved en partnerorganisasjon.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Hvem kan delta?

Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner knyttet til fag- og yrkesopplæring. 

Organisasjoner søker, ikke enkeltpersoner

Det er utdannings- og opplæringsinstitusjoner som søker om midler til mobilitet på vegne av sine ansatte – den enkelte lærer og instruktør kan ikke søke på egne vegne. Dette handler om at mobilitetsprosjektene skal inngå i en helhetlig plan for kompetanseheving for hele organisasjonen. Derfor skal det også foreligge en plan for hvordan erfaringene fra mobilitetsopphold skal deles med de andre ansatte.

Hvorfor Erasmus+ mobilitet?

Programmet gir fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner mulighet til å arbeide med strategiske mål og utviklingsplaner på et internasjonalt nivå – en anledning til å lære av og med de beste på sine felt. Ansatte får mulighet til å heve sin kompetanse og utveksle erfaringer med kollegaer i andre land, få styrket sine ferdigheter og kvalifikasjoner. Mobilitet kan for eksempel brukes i forbindelse med opparbeiding av et nytt fagfelt, nye undervisningsmetoder eller opplæring knyttet til ny og relevant teknologi.

Hva får man støtte til?

Prosjektmidlene skal bidra til å dekke reisekostnader, kost og losji. Institusjonene får også en administrativ støtte per mobilitet for å administrere prosjektet. Det gis ikke støtte til lønnsmidler eller vikarkostnader.

Hvor kan man reise?

De 28 EU-landene, de tre EØS-landene, Makedonia, Serbia eller Tyrkia.

Varighet på prosjektene

Prosjektperioden er enten ett eller to år. De fleste søker om prosjekt som strekker seg over to år, da dette gir mer fleksibilitet i gjennomføringen. Her er imidlertid omfanget av prosjektet en sentral faktor.

Varighet på oppholdene

Mobilitetene dere planlegger kan ha en varighet på minimum to dager (pluss reisetid) til maksimum to måneder.

Søknadsfrist

5. februar 2019, kl. 12:00.

Mer informasjon

For mer informasjon om Erasmus+, les EU-kommisjonens utlysningstekst.

Les også kapittelet om Mobilitet for Ansatte/elever/lærlinger i programguiden (side 29-32, 51-62, 270-274), samt de relevante delene i Annex I. 

For å se hvilke kriterier søknaden vurderes mot, les Guide for søknadsevaluering

Kommende frister


Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Kontakt


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Europass

Gjør din kompetanse forstått over landegrensene!


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+