SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Seksjonsleder i Rouen

Seksjonsleder i Frankrike

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut ledige stillinger og har ansvar for nominasjon av kandidater. Stillingen sorterer under franske skolemyndigheter; lønns- og tilsettingsvilkår og arbeidsbetingelser følger franske bestemmelser. Den franske skolen har arbeidsgiveransvar. 

The Year of Vocational Education in Norway

‘Vocational education will be highlighted and celebrated throughout 2018.’ Head of Department Siv Andersen of the Nor...

Publisert: 06.03.2018

Engasjementet lyses ut for to år, med mulighet for forlengelse med ett eller to år om gangen. Funksjonsperioden er begrenset til 5 år.

Forankret i fransk- norsk samarbeidsavtale 

Norge og Frankrike har samarbeidet i nesten hundre år om å gi norske elever adgang til utvalgte franske lycéer. Den første avtalen ble inngått i 1918, og etterhvert er det tre videregående skoler som er med i ordningen.

Siste revisjon av avtalen ble foretatt i 2010. Les mer om det her:

«Avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon» 

Som det fremgår av avtalen, artikkel 4, skal seksjonsledere følge stillingsbeskrivelser fastsatt av norske myndigheter. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning både av de norske elevene og franske elevene, samt oppfølging av og tilsyn med de norske elevene både på skolen og i elevenes fritid.

Undervisningsplikt

I den fransk-norske avtalen står det følgende om undervisningsplikt (Vedlegg 1, punkt 4.3.1): Seksjonslederne ved akademiene Rouen og Lyon underviser hvert år 18 timer ukentlig første trimester, 10 timer ukentlig andre og tredje trimester. I tillegg til dette timeantall og på forespørsel fra rektor kan de fra januar måned undervise interesserte i norsk med inntil tre timer per uke. 

Seksjonslederen i Bayeux (Académie de Caen) underviser hvert år 20 timer ukentlig første trimester, 12 timer ukentlig andre og tredje trimester. Vedkommende skal bli bistått av en hjelpelærer i denne undervisningen. 

Innenfor avtalt timefordeling skal seksjonslederne gi en del av ekstraundervisningen i fransk til de norske elevene første året første trimester. De underviser også de norske elevene, alle tre årene i norsk og samfunnslære. 

Seksjonslederen i Bayeux underviser de franske elevene i alle tre år i norsk, seks timer ukentlig. Elevene skal gå opp til baccalauréat med norsk som fremmedspråk.  

Andre forpliktelser

De norske seksjonslederne er, under rektors myndighet, også ansvarlige for å administrere de norske seksjonene og gi de norske elevene råd. De deltar på alle klassemøter som angår de norske elevene.

Seksjonslederne og rektor ved skolene skal sammen sørge for en god integrering av de norske elevene i skoleliv og lokalsamfunn. Seksjonslederne skal ha tilsyn med og oppfølging av de norske elevene både på skolen og utenfor denne, også i helgene. Seksjonsleder har også ansvar for å lede og organisere studieturer i skolens høst-, vinter- og vårferie, slik at de norske elevene skal bli kjent med ulike deler av Frankrike. I Frankrike varer skoleferiene i 14 dager, og de organiserte studieturene skal være av minst fem dagers varighet. 

Mer informasjon om skolerute i Frankrike.

Seksjonsleder har ansvar for budsjett og regnskap for seksjonens midler.

Forkurs i Oslo sommer 2015

Forkurs i Oslo sommeren 2015.

Undervisning på forkurs i Oslo

Seksjonsledere forutsettes å undervise på forkurs for nye elever før avreise til Frankrike.

Kurset går over ca. 1 måned, med undervisningsplikt for seksjonsledere i to av disse ukene. Timene lønnes etter offentlige lønnssatser og skattlegges i Norge. Kurset foregår i Oslo og reiseutgiftene for å komme til/fra Oslo dekkes etter statens regulativ. Kost og losji i undervisningsperioden dekkes etter statens satser, dersom en har bopel utenfor Oslo/Akershus.

Økonomiske betingelser

De norske seksjonslederne har full arbeidstid i henhold til de franske instrukser som gjelder og skal lønnes i henhold til utdanning og ansiennitet. Seksjonslederne skal for øvrig ha de samme rettigheter og plikter som sine franske kolleger, med mindre annet er særskilt fastsatt. 

Den franske lønna er relativt liten. Fra lønna trekkes innskudd i fransk syke- og pensjonskasse. Norske myndigheter yter et betydelig bidrag for at seksjonslederne skal få brukbare inntektsforhold. Seksjonsleder disponerer gratis bolig, strøm og telefon (alminnelig fordelsbeskatning vil gjelde). Normalt overtar ny seksjonsleder bolig etter avtroppende seksjonsleder. 

Det utbetales et årlig lønnstilskudd fra norske myndigheter (SIU) som vil ligge mellom kr. 230 000 og 320 000, avhengig av utdanning og ansiennitet. I dette tilskuddet inngår en årlig kompensasjon for ubekvem arbeidstid (estimert til 40 000 per år), samt reisetilskudd (estimert til 30 000, tilsvarende inntil 4 hjemreiser i året). Av dette tilskuddet, som utbetales månedsvis, trekkes skatt på vanlig måte.

Ved tiltredelse i stilling, mottar seksjonsleder «Tilskuddsbetingelser: Seksjonsleder ved franske lycéer» med nærmere beskrivelse av godtgjørelse og vilkår knyttet til dette. 

Elever ved Rouen H2015

Elever ved Lycée Pierre Corneille i Rouen høsten 2015 med seksjonsleder Astri bak til høyre.

Skatt, pensjon og trygd

Det foreligger en egen Skatteavtale mellom Norge og Frankrike av 1981 (Art. 21) som bl.a. skal forhindre dobbeltbeskatning. 

Stillingen innlemmes i det franske "Sécurité Sociale". Dersom man har permisjon uten lønn fra stilling innlemmet i Statens Pensjonskasse, er man risikoforsikret i inntil to år med hensyn til invalide- og etterlatte tilfeller. Tiden godskrives ikke automatisk som pensjonsgivende tjenestetid i Statens Pensjonskasse, men det er gitt mulighet for at den enkelte betaler sitt medlemskap i permisjonstida.

Vær oppmerksom på at man ved arbeid i utlandet ut over 12 måneder kan miste medlemskap i den norske folketrygden. SIU anbefaler at man setter seg inn i de regler som gjelder for arbeid i utlandet i god tid før utreise.

Se NAV sine nettsider for mer informasjon.

Søk! Du kommer ikke til å angre

Seksjonsleder Bayeux_web1

Er du lærer med norsk og fransk i fagkretsen? Kan du tenke deg å undervise norske elever som tar 3-årig videregående skole i Frankrike? 

Les om arbeidshverdagen til Katrine Knudsen, som er seksjonsleder i Bayeux.