SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Unge mennesker arm i arm

Europeisk Ungdomsparlament

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skole. Organisasjonen ble stiftet i 1987, og har siden 2004 vært del av Schwarzkopf Stiftung med hovedkontor i Berlin. 

Europeisk Ungdomsparlament Norge (EYP Norge) ble etablert i 1995 og består av en nasjonalkomité med sekretariat hos SIU, og den frivillige medlemsorganisasjonen The EYP Norway Alumni Association (EYPNAA).

På internasjonalt nivå arrangerer EYP tre årlige internasjonale sesjoner som varer i 10 dager. Her samles rundt 300 ungdommer fra nærmere 30-35 land for å diskutere sentrale politiske temaer, på samme måte som i felleseuropeiske forsamlinger.

Gjennom diskusjonene og kulturelle tiltak blir ungdommer kjent med andres tenkesett og vurderinger, for på den måten å skape større forståelse for hverandre. EYP er et godt egnet forum for faglig og sosial læring der en også utvikler en dypere forståelse for hvordan politiske institusjoner fungerer i praksis.

Nasjonale utvalgssesjoner

En gang i året arrangerer EUP Norge en nasjonalsesjon med elever fra videregående skoler.

Nasjonalsesjonene fungerer som en uttakssesjon for internasjonale sesjoner i EUP. I løpet av nasjonalsesjonen inviteres fire skoler til å delta på en av to internasjonale sesjoner. I tillegg blir det valgt en skole som får tilbud om å delta på en regional eller nasjonal sesjon i utlandet. Et statlig bidrag dekker omkostningene ved å delta i en internasjonal sesjon, bortsett fra en egenandel per deltaker på kr. 1000.

Nasjonalsesjonene er et arrangement med stort læringsutbytte i seg selv. Deltakelse på og forberedelsene til en nasjonalsesjon er relevant for læreplanene i videregående opplæring, blant annet innen språk- og samfunnsfagene, men kan også relateres til naturfagene. EUP er et godt egnet forum for faglig og sosial læring der elevene også utvikler en dypere forståelse for hvordan politiske institusjoner fungerer i praksis.

På internasjonalt nivå arrangerer EUP tre årlige internasjonale sesjoner som varer i 10 dager. Her samles rundt 300 ungdommer fra nærmere 30-35 land for å diskutere sentrale politiske temaer, på samme måte som i felleseuropeiske forsamlinger.

Deltakerne blir bedre kjent

Nasjonalsesjonene følger i stor grad det internasjonale programmet, men over et kortere tidsrom. Deltakerne går gjennom teambuilding der de blir kjent og får trening i å samarbeide, komitéarbeid hvor resolusjonsskrivingen foregår, og General Assembly hvor resolusjonene blir debattert. Elevene fordeles i komiteer på 12-14 delegater og jobber sammen med elever fra andre skoler om å utarbeide en resolusjon, med hjelp av erfarne komitéledere. Her vektlegges samarbeid og evnen til å debattere med mennesker med andre synspunkter.

Samarbeidet med skolene har alltid vært viktig for EUP Norge. Det planlegges et eget program for de medfølgende lærerne, og man etterstreber her en blanding av både kulturelt og faglig innhold.

Hvordan søke om å delta på en nasjonalsesjon?

Invitasjon til den årlige nasjonalsesjonen sendes normalt ut i januar-februar til alle videregående skoler i Norge. På nettsidene til EUP Norge og SIU blir det lagt ut informasjon om den kommende nasjonalsesjonen. Her finner du også søknadsskjema.

I utvelgelse av deltakerskoler vektlegges det hvordan skolene velger ut sine elever til nasjonalsesjoner, eksempelvis om de arrangerer endagssesjoner ved skolen, ber elevene skrive essay eller holder intervjurunder.

EUP Norge ønsker deltagelse av nye skoler og god geografisk spredning. Særlig ønskes fylkene i Nord-Norge velkommen. Nye skoler vil bli prioritert.

For å kunne gjøre nasjonalsesjonen like tilgjengelig for alle, tilbys deltakende skoler refusjon av reisekostnader.

Nasjonalsesjon i Norge 2017

Årets nasjonalsesjon blir arrangert på Voss 13.-15 september 2017. Invitasjonsbrevet er sendt ut til alle videregående skoler. Søknadsfrist: 15. mars 2017.

Kontakt

Henvendelser om nasjonalsesjonene, søknadsprosess eller søknadsskjema kan sendes til EYPNAA: eypnaa@eyp.no

Henvendelser angående EYP Internasjonalt eller de internasjonale sesjonene kan sendes til Nasjonalkomiteen for EYP Norge: nc@eyp.no 

Kontaktperson på SIU er Hilde Nauste Myhre. Epost:  hilde.myhre@siu.no telefon: 475 03 885

 


UWC

United World Colleges (UWC) har  16 skoler over hele verden! Søknadsfrist 25. januar.
Les mer om UWC


Les mer om Europeisk Ungdomsparlament