SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

25.09.2018

Søknadsfrist: UTFORSK

Neste søknadsfrist for toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK er 25. september 2018.

Gjennom UTFORSK kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode for å etablere prosjektsamarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. 

Se vedlegget UTFORSK 2018 - Call for applications and guidelines for applicants for mer informasjon.

25.09.2018

Søknadsfrist: InternAbroad

Nye midler til InternAbroad prosjekt er nå lansert, med søknadsfrist 25. September 2018.

Gjennom InternAbroad kan norske høyere utdanningsinstitusjoner søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode til å etablere ordninger for studiepoenggivende internasjonale praksisopphold.

Søknaden må sendes via SIUs online søknadssystem Espresso

Se vedlegget InternAbroad 2018-Call for applications for mer informasjon.

25.09.2018

Søknadsfrist: Russlandsprogrammet

SIU lyser ut inntil 3 millioner kroner til avgrensede samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt.

Se vedlegget Cooperation Programme wiith Russia - Call for applications 2018 for mer informasjon.

28.09.2018

Søknad – DUO-Thailand 2019

DUO-Thailand er et stipendprogram for balansert utveksling av studenter mellom Thailand og Europeiske ASEM-medlemsland.

01.10.2018

Søknadsfrist - Lærebokutvalget for høyere utdanning

Norske forlag kan søke om støtte til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk. Det er to søknadsfrister per år; 1. april og 1. oktober. Søknadsportalen er nå åpen.

22.10.2018

Søknadsfrist: Midler til digitaliseringsprosjekter

Diku lyser ut utviklingsmidler til toårige digitaliseringsprosjekter med oppstart i 2019. Mer informasjon om utlysningen og søknadsskjema finner du her.

01.11.2018

Søknadsfrist: Norgeskunnskap i utlandet - bokstøtte

Formålet med tildeling av bokstøtte er å styrke norskundervisningen ved utenlandske høyere læresteder gjennom bidrag til dekning av kostnader til læremidler utover de lærestedet selv gjør tilgjengelig for undervisere og studenter.

10.12.2018

Søknadsfrist: Program for studentaktiv læring

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus nettbaserte søknadsplattform (Espresso) innen søknadsfristens utløp.

Søknadsskjemaet i Espresso vil være tilgjengelig fra og med 17. september 2018.

15.01.2019

Søknadsfrist Forberedende besøk Erasmus+ KA1 og KA2

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) bevilger midler for å utvikle og styrke internasjonaliseringsarbeidet i norsk grunnopplæring. 

Forberedende besøk er et tiltak som skal bidra til at institusjoner innenfor grunnopplæringen skal bli i stand til å sende inn en prosjektsøknad til Erasmus+. Midlene skal brukes til å besøke én eller flere potensielle samarbeidsinstitusjoner i Europa, for å forberede eller utvikle prosjektsøknader til Erasmus+ Mobilitet (KA1) eller Strategiske partnerskap (KA2). Det er løpende søknadsfrist frem til siste søknadsfrist 15.01.2019.