SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

26.03.2019

Søknadsfrist Erasmus+ Strategiske partnerskap - alle utdanningsnivå

Strategiske partnerskap er fleksible prosjekter der norske institusjoner og organisasjoner kan samarbeide med partnere fra andre land i Europa.

Pga. tekniske problemer er søknadsfristen utsatt til 26. mars 2019 klokken 12:00 (lunsj)

01.04.2019

Søknadsfrist - Lærebokutvalget for høyere utdanning

Norske forlag kan søke om støtte til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk. Det er to søknadsfrister per år; 1. april og 1. oktober.

Ved søknadsfristens utløp 1. oktober, kom det inn 43 søknader.

01.04.2019

Søknadsfrist for Trollstipend

Det er én søknadsfrist i året: 1. april.

Reiseperioden vil være hele kommende skoleår: Fra 19.08.2019-19.06.2020. NB! For individuelle lærerstipend inkluderer reiseperioden sommerferien 2019.

04.04.2019

Søknadsfrist for Erasmus+ Idrett samarbeidsprosjekt

Idrettsatsingen innenfor Erasmus+ skal bidra til å løse grenseoverskridende utfordringer innenfor idretten, samt fremme godt styresett, øke livskvalitet og fysisk aktivitet.

29.04.2019

SFU-utlysning 2019

Diku inviterer fagmiljøer ved norske universiteter og høgskoler til å søke om status som Senter for fremragende utdanning.  

29.04.2019

Søknadsfrist: NOTED

Diku lyser for andre gang ut midler gjennom NOTED-programmet. Norske universiteter og høgskoler som tilbyr femårige grunnskolelærerutdanninger kan søke om støtte til utdanningssamarbeid og studentutveksling med lærerutdanningsinstitusjoner i alle land.

10.05.2019

Søknadsfrist: UTFORSK Brasil - Fellesutlysning mellom Diku og CAPES

Som en del av UTFORSK gir Diku støtte til samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil og Norge gjennom felles utlysninger med det statlige organet CAPES i Brasil.

16.05.2019

VET Mobility Charter 2016-2020

Et VET Mobility Charter er en forhåndsgodkjenning som kan gis utvalgte fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Et slik charter innebærer at man får tilgang til en enklere søknads- og rapporteringsordning enn ellers under Erasmus+ Mobilitet. Får man tildelt charteret vil det gjelde for hele Erasmus+ programperiode, til og med 2020, men med mulighet for forlengelse inn i ny programperiode så sant charter-ordningen videreføres.

01.06.2019

Søknadsfrist Gjør Det!

Det er én søknadsfrist i året: 1. juni klokken 12:00. Søknad og vedlegg skal sendes inn elektronisk i Espresso.

Utplasseringsperioden er fra 1. august i tildelingsåret til 30. juni året etter.

25.09.2019

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika

Diku lyser ut 2 millioner kroner til samarbeid med Nord-Amerika i 2019.

Norske universiteter og høyskoler inviteres til å søke om midler til utvikle og styrke partnerskap med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada.

Partnerskapene skal ha som mål å bidra til økt kvalitet og internasjonalisering i norsk høyere utdanning gjennom utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter med partnerinstitusjoner.Søknaden bør beskrive de endringer samarbeidet vil føre til og hvordan disse skal oppnås, inkluder planer for spredning av kunnskap og praksis.

  • Utlysningen er åpen for søknader om to-årige prosjekter, med prosjektperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021.
  • Hvert prosjekt kan søke om inntil 300 000 kroner. 
  • Søknadsfristen er 25. september 2019, klokken 12:00 norsk tid

Les den fullstendige utlysningsteksten her.