SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ønsker å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet og inspirere til slikt utviklingsarbeid. Derfor er det en million å vinne for det fagmiljøet som har fått de aller beste resultatene av sitt systematiske arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Veiledning for nominasjoner

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må nominasjonen vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner.
Følgende spørsmål kan være til hjelp i beskrivelsen av hvordan tiltaket oppfyller kriteriene:

  • Hva gjør tiltaket fremragende sett i lys av liknede utdanninger og på tvers av fagfelt nasjonalt?
  • Hva gjør tiltaket nyskapende sett i lys av liknede utdanninger og på tvers av fagfelt nasjonalt?
  • I hvilken grad gjennomføres tiltaket i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører, og hva fører samarbeidet til?
  • Hvordan bygger tiltaket på eksisterende forskning, utviklingsarbeid og erfaringer?
  • Hvordan har tiltaket bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten?
  • Hvordan har tiltaket forbedret studentenes læring?
  • Hvilke utfordringer søker tiltaket å løse? Hvordan bidrar tiltaket til å løse disse utfordringene?
  • Hvilke ideer og planer finnes for videreutvikling av tiltaket?
  • Hvordan kan resultater brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner? Finnes det allerede eksempler på dette?

Nominasjonen skal kunne leses uavhengig av vedlegg. Antall vedlegg og omfanget av disse må begrenses til det som vurderes som helt nødvendig for nominasjonen, og ikke overskride 5000 ord.

Til nominasjonen skal det følge et oversendelsesbrev underskrevet av rektor. Institusjoner som sender inn flere nominasjoner trenger kun å sende ett felles oversendelsesbrev.

Se også:

Statutter – Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Kontakt

Susanne Koch
T: +47 913 45 516