SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet ønsker å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet og inspirere til slikt utviklingsarbeid. Derfor er det en million å vinne for det fagmiljøet som har fått de aller beste resultatene av sitt systematiske arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Statutter

Statutter for utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning (2018)

§ 1 Formål

Formålet med utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

§ 2 Innledende bestemmelser

Prisen er på 1 million kroner. Den forvaltes av Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og deles ut av statsråden. Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

Universiteter og høyskoler, ved institusjonens øverste leder, kan nominere tiltak ved egen institusjon. Hver institusjon kan maksimalt nominere fem tiltak. Nominasjonene skal ikke rangeres.

Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av SIU/Diku. Retningslinjer for juryens arbeid finnes i § 5.

Vinneren er forpliktet til å stille til presentasjon av tiltaket på en arena som SIU/Diku finner.

§ 3 Kriterier

1.    Tiltaket må være fremragende, nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
2.    Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører.
3.    Tiltaket skal være kunnskapsbasert.
4.    Tiltaket skal ha medført positive resultater.
5.    Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre.

§ 4 Krav til nominasjonen

Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må nominasjonen vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner.

Nominasjonen skal utformes i samsvar med SIU/Dikus mal for nominasjoner.

§ 5 Juryens sammensetning og mandat

Juryen skal ha seks medlemmer. Diku oppnevner fire personer fra universitets- og høyskolesektoren nasjonalt/internasjonalt og to studenter etter forslag fra Norsk studentorganisasjon. To av de fire jurymedlemmene fra universitets- og høyskolesektoren skal være tilknyttet en institusjon i Norge og de to andre en institusjon utenfor Norge.

Juryens medlemmer oppnevnes for en periode på enten to eller tre år, med overlapp mellom nye og gamle jurymedlemmer. Studenter kan oppnevnes for maksimalt to år.

Diku skal oppnevne en juryleder blant de seks jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Lederen har dobbeltstemme dersom de resterende medlemmene er delt i sin vurdering.
Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3, og gi en skriftlig tilbakemelding til hvert av tiltakene. Juryen skal kåre én vinner, og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning. Juryen har anledning til å gi hederlig omtale utover prisvinneren, dersom det er god grunn til dette.

Habilitetsreglene etter forvaltningsloven gjelder for jurymedlemmenes arbeid. Dersom et tiltak ved et jurymedlems egen institusjon er nominert, skal vedkommende tre ut av diskusjonen når dette tiltaket diskuteres.
Diku er sekretariat for juryens arbeid.

Se også:

Utlysning 2018

Kontakt

Susanne Koch
T: +47 913 45 516