SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tre studenter i godt humør samarbeider på en bærbar PC i et moderne åpent studiemiljø.

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

- Har aldri før delt ut så mye penger i Erasmus+

-Det er ekstra gledelig å se den store søkermengden fra grunnopplæring. Til sammen har SIU delt ut 211 millioner kron...

Publisert: 12.07.2018

Varsel om utlysning av midler til Sentre for fremragende utdanning i 2019

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal ordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og finansieres av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble opprettet av NOKUT i 2010 og har siden oppstarten tildelt senterstatus til åtte sentre. Fra og med 2019 forvalter Diku ordningen.

Diku vil lyse ut midler til etablering av nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Hvert senter kan tildeles fire til åtte millioner kroner årlig over fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Det blir lyst ut totalt 120 millioner over fem år. 

Endelig utlysning blir tilgjengelig innen 15. februar 2019.

Utlysningen i 2019 vil være en noe revidert versjon av SFU-utlysningen i 2016
Revisjonen skal ivareta ulike aspekter fra Stortingsmelding 16 (2016-2017), Kultur for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg vil utlysningen i 2019 reflektere erfaringer fra tildelingen i 2016 og anbefalinger til ordningen som fremkom i midtveisevalueringen av tre sentre i 2017.

Endringene utlysningen i 2019 har blant annet som mål å fremme mer eksplisitte visjoner for hvilke endringer sentrene skal bidra til, og fremme god spredning av kvalitetsfremmende kunnskap og praksis i høyere utdanning.

Andre endringer kan komme til.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for SFU 2019 er 29. april 2019.

Velkommen til søkerseminar for SFU
Diku inviterer til søkerseminar 7. mars på Flesland utenfor Bergen. Mer informasjon, program og påmelding til arrangementet vil komme på nettsiden for arrangementet.

Mer informasjon
Mer informasjon om utlysningen i 2019 finnes på siden Utlysning i 2019. Denne siden vil bli oppdatert jevnlig med mer informasjon.

Informasjon om ordningen og eksisterende sentre finnes på siden Om SFU-ordningen.

Utlysning, søknader og tilbakemeldinger fra SFU-utlysningen i 2016 finnes på NOKUTs hjemmesider.

Kommende frister


Kontakt

Linda Rutledal (+47 97530154)

Emil Trygve Hasle (+47 99784465)


Logo

SFU-logo