Program for studentaktiv læring

Program for studentaktiv læring

Høsten 2018 skal Diku lyse ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og ta i bruk studentaktive læringsformer og vurderingsaktiviteter som fremmer læring. Vi inviterer universiteter og høyskoler til dialog om innretningen på utlysningen slik at den kan stimulere til økt kvalitet og innovativt arbeid i utdanningene.

Vil øke samarbeidet med japanske partnere

Norge har som mål å øke utdanningssamarbeid med Japan. I midten av oktober var flere japanske institusjoner samlet fo...

Publisert: 15.11.2017

Send inn innspill

For å sikre at utlysningen er tilpasset forutsetningene og behovene hos institusjonene, vil vi invitere til innspill knyttet til ulike aspekt ved utformingen av utlysningen.

Den foreløpige utlysningsteksten for 2018 er tilgjengelig her. Teksten er foreløpig og grunnlaget for en dialogprosess med sektoren. Se også utdypning av tematikken nederst på siden. Den endelige utlysningen vil konkretiseres og utformes på bakgrunn av det som fremkommer i dialogen. Endelig utlysning publiseres senest 3. september 2018.

Planlagt søknadsfrist er 10. desember 2018.

Du kan sende dine tilbakemeldinger til kontaktpersonene for utlysningen. Kontaktinformasjon finner du i boksen til høyre på denne siden.

Frist for å komme med innspill er 21. august 2018.

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

Alle tilbakemeldinger mottas med takk, men vi ønsker særlig tilbakemelding på følgende:

  • Er det noe som er uklart i utlysningsteksten (begreper, krav, osv.)?
  • Er målene og de forventede resultatene tydelige og relevante?
  • Er prosjektlengden (3 år) hensiktsmessig?
  • Er maks søknadsbeløp (5 millioner kroner) passende?
  • Legger utlysningen noen begrensninger eller føringer som er uheldige?

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet (KD) har som et ledd i gjennomføringen av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning gitt Diku i oppdrag å etablere en ny støtteordning for UH-sektoren. Meldingen uttrykker høye forventninger til at kvaliteten i norsk høyere utdanning skal bli bedre og identifiserer en rekke områder hvor det er potensial for forbedring. Ett av disse gjelder bruk av studentaktive læringsformer: «Studentaktive læringsformer brukes ikke i stor nok grad. Plenumsforelesninger og tradisjonelle eksamensformer dominerer.»

Den første ordningen som etableres som et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen vil derfor rette seg mot prosjekter som utvikler og tar i bruk studentaktive læringsformer med tilhørende vurderingsaktiviteter. Alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke.


Vedlegg og lenker

Kontakt

Bo Byrkjeland (+47 482 808 62)

Emil Trygve Hasle (+ 997 84 465)