SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To studenter på biblioteket

Lærebokutvalget for høyere utdanning

På vegne av Kunnskapsdepartementet deler Lærebokutvalget for høyere utdanning ut tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Retningslinjer og søknad

Norske forlag kan søke om støtte til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk. Det er to søknadsfrister per år; 1. april og 1. oktober.

Ved søknadsfristens utløp 1. oktober, kom det inn 43 søknader.

Søknadsfrist: 01.04.2019
Utlysningsdato: 01.03.2019

Søknad må sendes elektronisk, via søknadssystemet Espresso. Ved første gangs pålogging må man registrere seg som ny bruker.

Krav til søknad

  • Læreboka må være på norsk (nynorsk og bokmål) eller samisk
  • Læreboka må være egnet til faglig bruk i kurs ved norske universiteter eller høyskoler
  • Søknad må sendes elektronisk via søknads- og rapporteringssystem Espresso 
  • Søknad må gjelde utgivelseskostnader ved nyutgivelse eller revisjon av norsk lærebok
  • Minst to uavhengige konsulentuttalelser må vedlegges søknaden
  • Søknadsbeløp beregnes av et regneark som lenkes til via det elektroniske søknadsskjemaet. Ferdig utfylt regneark må vedlegges søknaden.

Konsulentuttalelse

Konsulentuttalelsene bør skrives av sentrale personer i fagmiljøet læreboka sikter seg inn mot/skal anvendes i, men likevel av mest mulig uavhengige personer. Uttalelsene skal skrives på Skjema for konsulentvurdering og lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden.

I skjemaet bes konsulentene vurdere behovet for boka, bokas kvalitet, pensum-relevans og målgruppe/nivå samt nevne kurs boka kan være relevant for. Konsulenten må også vurdere egen uavhengighet i forholdt til bok-prosjektet og hvor stor andel av boka uttalelsen baser seg på. 

Kriterier for tildeling

Søknadene blir vurdert ut fra:

  • Behovet for læreboka (bokas antatte faglige relevans og kvalitet, som dokumentert ved søknaden og konsulentuttalelser)
  • Behovet for utgivelsestøtten (vurdering av markedssituasjonen for boken, som grunngitt i søknaden)

Søknader knyttet til utgivelse av lærebøker på nynorsk og samisk, samt lærebøker på innføringsnivå, vil bli prioritert

Tips

  • Start tidlig på den elektroniske søknaden
  • Les vedlegget "Kriterier og retningslinjer" for utfyllende informasjon