SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Organisering og tilrettelegging

Organisering og tilrettelegging

Samarbeid, prioriteringer og nok ressurser må til for å bygge opp og drive et apparat som får (flere) studenter til å reise på utveksling. 

Utenlandslektor: - Stor faglig frihet!

Diku lyser nå ut ledige utenlandslektorat: Ulla Stang Dahl er utenlandslektor i Arkhangelsk i Russland. Her undervise...

Publisert: 27.02.2019

Utvekslingsmaskineriet

Ved de institusjonene, fakultetene eller instituttene hvor et høyt antall studenter reiser på utveksling hvert år, begrunnes suksessen ofte med at varianter av følgende forutsetninger er på plass:

  • Tydelig ledelse som satser på internasjonalisering og som setter realistiske mål
  • Godt samarbeid på tvers av ansattgrupper hvor alle arbeider mot felles målsetninger
  • Tilstrekkelig ansattressurser med høy kompetanse på internasjonalisering som får nok tid
  • Gode og effektive arbeidsrutiner
  • Gode veilednings- og informasjonstilbud til studentene

Når disse forutsetningene er på plass får lærestedet et effektivt og velsmurt utvekslingsmaskineri. De skaper forventninger til studentene om at de skal ut, de tilrettelegger studieplanene slik at utveksling er en reell mulighet, de har gode utvekslingsavtaler de kjenner godt og gir studentene den veiledningen og informasjonen de trenger for å kunne ta valg de er trygge på.

Det går en rød tråd gjennom arbeidet som gjøres, og utveksling ses som en del av helheten. Slik blir internasjonalisering generelt og utveksling spesielt en integrert del av utdanningstilbudene, og det bygges opp en kultur for internasjonalisering internt.

Utvekslingsmaskineriet illustrert

Bildet under illustrerer hvordan et utvekslingsmaskineri kan se ut: 

Utvekslingsmaskineriet
  • Samarbeid – alle må med for å lykkes, dra lasset sammen!
  • Ledelsen må sette tydelige mål slik at arbeidet får retning og prioriteringer kan gjøres. I tillegg er det viktig at målene som settes er realistiske. Å bygge stein på stein er gjerne en god tilnærming. Få oversikt over hva som er status og hvilke aktiviteter/tiltak som allerede er på plass, for så å bygge videre på dette.
  • Internasjonalisering og studentutveksling er tid- og arbeidskrevende. Dersom en vil lykkes, må det settes av tilstrekkelig med ressurser (folk og tid).
  • Å utvikle gode og effektive arbeidsrutiner gjør det mulig å frigjøre tid til oppgaver som ikke like lett kan effektiviseres. Se oppgaver i sammenheng, også på tvers av studieadministrative områder, og hent gjerne inspirasjon og lærdom fra andre institusjoner. Se eksempler på gode praksiser her..
  • For å øke studentutvekslingen, må institusjonene nå ut til og overbevise nye studentgrupper om å reise på utveksling. Her bør ulike ansattgrupper være samkjørte i sitt budskap – dette skaper forventninger til studentene. 

Se også:

Tilrettelegge for utveksling

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!