SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fire deltakere rundt bordet i en workshop

Krav til studieprogrammene

Internasjonalisering har en viktig plass i norsk kunnskapspolitikk, og studentutveksling er ett av flere viktige internasjonaliseringstiltak. Her finner du informasjon om rammebetingelser, krav og hvilke ordninger som finnes for økt studentutveksling.

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Nasjonale føringer for utveksling

Som deltaker i det europeiske utdanningssamarbeidet har Norge delt mobilitetsmålene i Bologna-prosessen. Innen 2020 skulle 20 prosent av studenter som fullfører høyere utdanning i Europa ha hatt et utvekslingsopphold utenfor hjemlandet. Studentutvekslingen fra Norge har ikke nådd nivået i denne felleseuropeiske målsettingen. Av studenter som fullførte en gradsgivende utdanning i Norge i 2016, hadde 15 prosent vært på et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studietiden.

Stortingsmelding nr. 16 (2016–2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning" gjentok målene fra Bologna-prosessen. Innen 2020 skal andelen studenter med utvekslingsopphold med varighet på tre måneder eller lengre, ha nådd 20 prosent. I tillegg lanserte stortingsmeldingen et langsiktig og ikke tidfestet mål om at halvparten av alle studentene skal ha et utvekslingsopphold som ledd i studiene sine.

Les mer:

St. meld 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Se også:

Om nasjonale føringer for utveksling

Rolig - det ordner seg

To studenter på en benk

20% skal på utveksling innen 2020. På disse nettsidene finner du alt du trenger å vite for å komme igang.

Begynn her!