SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til samarbeid i høyere utdanning med sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Om UTFORSK-programmet

Partnerskapsprogrammet UTFORSK finansieres av Kunnskapsdepartementet og administreres av SIU.

UTFORSK-programmet er et sentralt virkemiddel i Regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–2020), Panorama.

Programmet er en videreutvikling og fortsettelse av pilotprogrammet UTFORSK (2012–2015).

I alt har UTFORSK-programmet støttet 84 prosjekt, 16 i pilotfasen og 68 under Panorama-perioden. Mer enn 96 millioner kroner har blitt tildelt. Mål for programmet er å styrke langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og partnerlandene, og å heve kvaliteten i høyere utdanning gjennom gode koblinger mellom utdanning, forskning og arbeids- og næringsliv.

Du kan lese mer om prosjektene som har fått støtte gjennom UTFORSK-programmet i SIUs prosjektkatalog.

Informasjon om UTFORSK 2018

Søknadsfrist for toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK var 25. september 2018. Dette var den siste utlysningen av midler i den inneværende programperioden.