SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter som samarbeider i grupper

UTFORSK

Programmet gir støtte til samarbeid i høyere utdanning med sikte på å skape varige samarbeidsrelasjoner mellom norske fagmiljøer og partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Store midler til internasjonalt utdanningssamarbeid

SIU lyser nå ut midler gjennom seks ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor E...

Publisert: 31.01.2018

Read this UTFORSK page in English

Nytt om UTFORSK

Det blir holdt et felles webinar om årets utlysninger i UTFORSK og Russlandsprogrammet 28. august klokka 10:00-11:00. 

I webinaret vil du blant annet få vite mer om hvilke mål som er satt for programmet og hvordan disse kan oppnås. Vi vil presentere noen eksempler på prosjekter som har fått støtte gjennom programmet tidligere, og det vil være mulighet til å stille spørsmål til de som jobber med UTFORSK-programmet i SIU.

Video fra fjorårets webinar ligger i SIUs webinararkiv.

Neste søknadsfrist for toårige samarbeidsprosjekt i UTFORSK er 25. september 2018. Du kan lese mer om utlysningen på søknadssidene. Dette er den siste utlysningen av midler i den inneværende programperioden.

Mål for programmet

Det overordnede målet for UTFORSK-programmet er å øke kvaliteten i høyere utdanning gjennom etablering og styrking av samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Programmet søker å styrke gode koblinger mellom utdanning og forskning, og mellom utdanning og arbeids- og næringsliv.

Målet er å bygge opp under etablering av langsiktig samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene gjennom:

  • utvikling og gjennomføring av felles utdanningsaktiviteter
  • økt mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • økt integrasjon mellom utdanning og forskning
  • økt samarbeid med arbeidsliv

Hvem kan søke?

  • Norske akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner sammen med minst en tilsvarende institusjon i partnerlandene
  • Den norske utdanningsinstitusjonen må stå som søker og kontraktspartner
  • Andre partnere kan være andre universitet, forskningsinstitutt, bedrifter, sykehus, skoler, NGOer etc. i Norge eller partnerlandene