SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Interiør - forskningsinstitusjon

Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Utlysning 2018

SIU lyser ut inntil 3 millioner kroner til toårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt.

Søknadsfrist er 25. september 2018, kl. 15.00 norsk tid.

Se Cooperation Programme with Russia - Call for applications 2018 for mer informasjon.

Det blir holdt et felles webinar om årets utlysninger i Russlandsprogrammet og UTFORSK 28. august klokka 10:00-11:00.

Utlysning 2017

Ved søknadsfristen 1. november 2017 fikk SIU inn 35 søknader om støtte til flerårig prosjektsamarbeid mellom norske og russiske høyere utdanningsinstitusjoner.

Søknadene ble behandlet i møte i Programstyret for Russlands- og Eurasiaprogrammet 6. februar 2018. 11 søknader fikk tildelt støtte. Se oversikt over støttede prosjekter her.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler fra programmet, i tillegg til høyskoler som har individuelle studieprogrammer akkreditert av NOKUT. Samarbeidsinstitusjoner i Russland må være godkjent på nasjonalt nivå og kunne tilby utdanning på et nivå som er sammenlignbart med de norske institusjonene.

Mål med Russlandsprogrammet

Målet med programmet er styrket norsk-russisk kunnskapsamarbeid på områder der Norge og Russland har felles interesser.

Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2017 til 2020.

I programperioden 2011-2016 støttet Russlandsprogrammet 14 flerårige og 43 avgrensede samarbeidsprosjekter, med et samlet beløp på totalt 53,9 millioner kroner. Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog.

En ekstern evaluering av programmet gjennomført i 2016, konkluderer med at programmet har bidratt til styrket samarbeid mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner og til økt kvalitet i utdanningen ved de involverte institusjonene. Lenke til evalueringsrapporten finnes nederst på denne siden.

Se fullstendig informasjon om programmet på de engelske sidene.