SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Interiør - forskningsinstitusjon

Russlandsprogrammet

Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge.

Utlysning 2018

Ved søknadsfristen 25. september 2018 fikk Diku inn 20 søknader om støtte til toårig prosjektsamarbeid mellom norske og russiske høyere utdanningsinstitusjoner. Diku tildelte støtte til 11 prosjekter 12. desember 2018. Se oversikt over støttede prosjekter her.

Utlysning 2017

Ved søknadsfristen 1. november 2017 fikk SIU inn 35 søknader om støtte til flerårig prosjektsamarbeid mellom norske og russiske høyere utdanningsinstitusjoner.

Søknadene ble behandlet i møte i Programstyret for Russlands- og Eurasiaprogrammet 6. februar 2018. 11 søknader fikk tildelt støtte. Se oversikt over støttede prosjekter her.

Hvem kan delta?

Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler fra programmet, i tillegg til høyskoler som har individuelle studieprogrammer akkreditert av NOKUT. Samarbeidsinstitusjoner i Russland må være godkjent på nasjonalt nivå og kunne tilby utdanning på et nivå som er sammenlignbart med de norske institusjonene.

Mål med Russlandsprogrammet

Målet med programmet er styrket norsk-russisk kunnskapsamarbeid på områder der Norge og Russland har felles interesser.

Russlandsprogrammet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og administrert av SIU og dekker aktivitet i perioden 2017 til 2020.

I programperioden 2011-2016 støttet Russlandsprogrammet 14 flerårige og 43 avgrensede samarbeidsprosjekter, med et samlet beløp på totalt 53,9 millioner kroner. Detaljer om de støttede prosjektene finnes i SIUs prosjektkatalog.

En ekstern evaluering av programmet gjennomført i 2016, konkluderer med at programmet har bidratt til styrket samarbeid mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner og til økt kvalitet i utdanningen ved de involverte institusjonene. Lenke til evalueringsrapporten finnes nederst på denne siden.

Se fullstendig informasjon om programmet på de engelske sidene.