SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

INTPART - Globus

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

Søknad til INTPART

INTPART-midlene skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de åtte prioriterte landene utenfor EU – Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA, samt med Tyskland og Frankrike. Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge.

Det kan søkes om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og til å styrke eksisterende samarbeid. For prosjekter fra 2015 kan det søkes om forlengelse av eksisterende prosjekt. Aktivitetene skal i størst mulig grad omfatte både forskere og studenter.

- Nye prosjekter kan søke om inntil 4,5 millioner over 3 år

- Enkeltprosjekter fra 2015 kan søke om forlengelse, inntil 3,5 millioner over 3 år

- Prosjekter fra 2015 som velger å slå seg sammen, kan søke om forlengelse, inntil 5 millioner over 4 år

Søknad sendes inn via Forskningsrådets søknadsportal.

Søknadsfrist: 25.04.2018

Søkere til INTPART skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsinstitusjon med navngitt administrativt ansvarlig. 

Forskningsinstitusjonen må per 25. april 2018 være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med løpende finansiering gjennom en av følgende ordninger:

  • Senter for fremragende forskning (SFF)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Senter for fremragende utdanning (SFU)
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
  • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
  • Norwegian Innovation Clusters (NIC)
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN), finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
  • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

INTPART-prosjektet må ha tematisk relevans for den kvalifiserende løpende finansieringen, dvs. til senterets, klyngens eller forskerprosjektets tematiske innhold.

Søkerinstitusjonen må ha gradsgivende programmer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer. For søkere som har norsk partnerinstitusjon med slike programmer, må samarbeidet dokumenteres.

Fullstendig utlysningstekst, mer informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig på Forskningsrådets INTPART-nettsider.