SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

INTPART - Globus

INTPART

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. 

Om INTPART

Midlene til INTPART kommer fra Kunnskapdepartementet samt fra noen av Forskningsrådets programmer.

Formålet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid med fagmiljø som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden.

Ordningen skal bidra til økt kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet gjennom gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning samt med og arbeids- og næringsliv, der dette er relevant.

Organisering av INTPART:

Programmet samadministreres av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges forskningsråd (RCN).

Styreutvalg

Sekretariatet utnevner seks til åtte representanter til et styreutvalg som vurderer rangert liste over søknader, justerer rangering basert på gitte kriterier og porteføljehensyn samt gjør vedtak om bevilgning av midler.