SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

InternAbroad

InternAbroad

InternAbroad skal tilrettelegge for økt bruk av internasjonal praksismobilitet for studenter fra Norge.

Praksisperioden kan foregå i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA eller Canada.

Aktuelt

9 nye InternAbroad prosjekt støttes i 2018 runden. Derav 2 med Brasil, 2 med Sør-Afrika, 2 med Kina, 1 med Japan, 1 med USA og 1 med både USA og India. Via årets tildeling vil 59 norske studenter få mulighet til arbeidspraksis i utlandet som en integrert del av sin utdanning. 4 av de tildelte prosjektene handler om helserelaterte fag, 1 om økonomi, 1 om jus, 1 om ingeniørfag, 1 om utdanning og 1 om arkitektur/ geografi/ byplanlegging.

Om programmet

InternAbroad er et pilotprogram utviklet av SIU og støttet av Innovasjon Norge.

Norske høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om inntil NOK 300 000 over en 2-årsperiode til å etablere faste ordninger for studiepoenggivende praksisopphold i utlandet som studentene gjennomfører som en del av graden sin ved hjemmeinstitusjonen. Det forventes at ordninger som etableres i denne perioden er langsiktige og inngår i institusjonenes egen drift etter at prosjektet er avsluttet. I tillegg til finansiering vil SIU tilby en rådgivningspakke i form av workshops for å utvikle og dele beste praksis. Innovasjon Norge vil dele nettverk og hjelpe med å koble relevante aktører.

Partnerland

Pilotfasen av InternAbroad er finansiert med midler fra UTFORSK og Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika. KD har og gitt en ekstratildeling spesielt rettet mot Brasil. Praksisoppholdene må derfor finne sted i ett eller flere av de prioriterte samarbeidslandene som disse programmene er rettet mot: Brasil, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Canada eller USA. 

2017 tildelingen

SIU tildelte i 2017 runden støtte til 16 InternAbroad prosjekt. Via disse prosjektene vil hele 130 studenter kunne få delta i studiepoenggivende praksis i ett av partnerlandene. 90 % av disse studentene vil være i partnerlandet i mer enn 3 måneder og jobbe i lokale bedrifter. En god del vil samtidig også ta kurs ved et partneruniversitet. Litt over halvparten av studentene vil være på masternivå og resten på bachelornivå.

Flest prosjekt ble tildelt innen fagfeltet økonomi og ledelse, men det er også en del prosjekt innen ingeniørfag samt noe innen media og sosialt arbeid. Se oversikt over prosjekttildelinger under "Vedlegg og lenker" nederst på siden. Du kan også lese mer om de enkelte prosjektene som fikk InternAbroad støtte i SIUs prosjektdatabase.

Kontakt


Webinar om InternAbroad utlysningen

Søkerwebinar, der du kan få tips, råd og svar på spørsmål om søknaden din til InternAbroad avholdes 30. August kl. 14:15-15:00.

Webinaret som ble holdt 5. juni, der mer generell informasjon ble gitt, ligger i SIUs webinararkiv og InternAbroad informasjonen startet da ca. 42 minutter ut i webinaret.


Prioriterte samarbeidsland


Linker