SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mobilitet i Europa

Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Behov for spesiell tilrettelegging

Personer med nedsatt funksjonsevne/funksjonshemming eller kroniske sykdommer har ofte ikke like muligheter som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter.

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller som er funksjonshemmet.

I Program Guide 2018 (PG18) s. 32 defineres tilretteleggingsbehov på følgende måte: "A person with special needs is a potential participant whose individual physical, mental or health-related condition is such that his/her participation in the project/mobility action would not be possible without extra financial support".

Ekstra midler

SIU kan, etter behov, gi ekstra midler for tilrettelegging. Det kan bevilges inntil 100 % finansiering. Midlene skal dekke ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte som personen har krav på å ta med seg fra Norge.

Utdanningsinstitusjonene må i utgangspunktet søke om ekstra midler ved ordinær søknadsrunde (evt. i forbindelse med innsending av statusrapport). Dersom det dukker opp behov utenom dette, bør institusjonen kontakte SIU for veiledning og for eventuelt å søke om midler utenom de ordinære søknadsrundene.

Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter.

Personen det gjelder må ha legeerklæring eller lignende dokumentasjon, som institusjonen selv må oppbevare. SIU trenger ikke å motta denne.

Behovet for ekstra tilrettelegging og tilpassing skal kartlegges før utvekslingsoppholdet starter, og sender- og mottakerinstitusjon har gjensidig ansvar. Det er stor variasjon internasjonalt på hvordan man forstår tilrettelegging og behov for tilrettelegging. Det samme gjelder forståelse av diagnose, hver situasjon må derfor behandles individuelt.

For mer informasjon, ta kontakt med erasmus@siu.no

Kontakt

E-posthenvendelser sendes til erasmus@siu.no.


Erasmus+-håndboken


Mobility Tool+

Mobility Tool+ er Europakommisjonen sitt verktøy for administrasjon av Erasmus+-prosjekter.


Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide 2019 gir en grundig oversikt over tiltakene i Erasmus+-programmet. Den inneholder detaljert informasjon om vilkår, prioriteringer og gjennomføring av prosjekter.


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+