Bøker i hylla - fra universitetsbiblioteket

Kapasitetsbygging

Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.  

Internasjonalisieringskonferansen IK18

Internasjonalt utdanningssamarbeid vil være i vinden som aldri før under Internasjonaliserings­konferansen IK18, 13.–...

Publisert: 30.11.2017

Hva?

Kapasitetsbyggingsprosjekter er internasjonale samarbeid basert på multilaterale partnerskap, primært mellom høyere utdanningsinstitusjoner. Formålet med samarbeidsprosjektene er å støtte modernisering, tilgjengelighet og internasjonalisering av høyere utdanning i partnerland og fremme nettverksbygging, interkulturell bevissthet og forståelse. 

Hvem?

Kapasitetsbygging er prosjekter for alle som er interessert i å utvikle/påvirke/modernisere høyere utdanning i utvalgte partnerland. Dette kan være ansatte, forskere og studenter fra de deltakende institusjonene eller organisasjonene. Prosjekter kan, dersom det er relevant, involvere frivillige organisasjoner, NGOs, bedrifter og andre organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning. 

Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • Minst tre programland med minst en høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land.
  • Minst ett partnerland med minst tre høyere utdanningsinstitusjoner. Hvis det er flere partnerland, må det være minst to høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert av disse.
  • Totalt må det være minst like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerlandssiden som fra programlandene.

Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet finner man i programguiden for Erasmus+.

Hvordan?

Kapasitetsbygging kan ta to former:

  • Kapasitetsbygging på institusjonsnivå (Joint Projects) retter seg i hovedsak mot høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte partnerland. Her kan man søke om tilskudd til aktiviteter som: utvikling av læreplaner, utvikling av styrings- og ledelsessystemer samt oppbygging av samarbeidsnettverk mellom høyere utdanningsinstitusjoner og relevante aktører.
  • Kapasitetsbygging på systemnivå (Structural projects) retter seg mot nasjonale høyere utdanningssystemer og utdanningspolitikk i utvalgte partnerland. Aktiviteter kan være politikkutvikling, styrings- og ledelsessystemer samt styrking av relasjoner mellom høyere utdanningssystem og øvrige aktører. For prosjekter som retter seg mot systemnivå, må myndighetene i partnerland inngå som partner.

 Mobilitet

Kapasitetsbyggingsprosjektene omfatter ikke mobilitet av Erasmus-type, men for noen regioner er det mulig å søke spesielt om dette.  Se programguiden for nærmere informasjon.

 

Prioriteringer

For enkelte partnerland og regioner er det utarbeidet regionale og/eller nasjonale prioriteringer. Det er svært viktig at en søknad om støtte til et kapasitetsbyggingsprosjekt er begrunnet ut i fra disse. I alle land/regioner som ikke nevnes spesifikt er det helt åpent med hensyn til tematikk og innretting.

 

Erasmus Charter

Høyere utdanningsinstitusjoner som deltar i kapasitetsbygging skal være godkjent under Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Kravet om ECHE gjelder ikke for tilsvarende institusjoner fra partnerlandene.

 

Varighet

Det samlede prosjektet kan strekke seg over to eller tre år og inneholde aktiviteter med ulik varighet. Maks finansiering er 1 000 000 euro.

Mer informasjon om kapasitetsbygging finner du på Europakommisjonens nettsider.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform


Informasjons- og erfaringsseminar september 2016

For å bidra til økt norsk deltakelse i Erasmus+ Kapasitetsbygging organiserte SIU et informasjon- og erfaringsseminar om Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekter på Scandic Oslo Airport Hotel 26. og 27. september 2016. Presentasjonene er nå tilgjengelige på seminarsiden.

 


Erasmus+ håndboken

Erasmus+ håndboken er et helpemiddel for koordinatorer. Håndboken er laget av SIU etter innspill fra Erasmus-koordinatorene.

Les mer i Erasmus+ håndboken


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+