SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Studenter jobbr sammen med foreleser - på studentkantina

Fellesgrader

Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter er samarbeid mellom tre eller flere europeiske institusjoner for å tilby et faglig fremragende studieprogram som først og fremst er attraktivt overfor studenter fra land utenfor Europa. De utvalgte prosjektene støttes gjennom tilskudd direkte til partnerne og via gode stipendier til et antall studenter. 

Erasmus+: Rekordstore midlar er lyst ut

Den samla utlysinga i Erasmus+ for 2019 er større enn nokon gong, med bortimot 30 milliardar kroner til tiltak innan...

Publisert: 12.11.2018

Konsortier kan få støtte til fire studentopptak og ett forberedende år. I tillegg gis et antall stipendier til studenter (se under). Programmet må utgjøre 60, 90 eller 120 ECTS og skal være et felles utviklet program, som fortrinnsvis dokumenteres via et felles vitnemål (Joint Degree) eller ved flere vitnemål fra samarbeidsinstitusjonene. I et felles utviklet program forventes det at institusjonene i sammen blir enige om innhold og struktur i et felles studieprogram, inkludert felles opptaks og kvalitetssikringsprosedyrer.

Et konsortium må bestå av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre programland. Institusjoner fra partnerland kan delta dersom deres deltakelse styrker den faglige kvaliteten i programmet. Samarbeid med andre typer institusjoner, f eks innenfor næringsliv, er sterkt anbefalt, disse kan f eks være sk assosierte partnere.

Prosjekter som velges ut, vil få støtte til drift på 50 000 € per studentopptak, og til hvert opptak vil det gis stipendier til 15 studenter, samt mulighet for ytterligere 12 fra utpekte regioner.

6 prosjekter med norsk deltakelse ble valgt ut til å motta støtte i 2017, og det er per 2017 i alt 25 prosjekter som er aktive på et eller annet stadium.

25 prosjekter som er aktive på et eller annet stadium.

Søknadsfrist:

Neste søknadsfrist er 14. februar 2019 kl.12.00.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


NORDIC MASTER PROGRAMME

Nordic Master Programme som er finansiert av Nordisk ministerråd, har siden 2007 støttet opp om fellesgradssamarbeid mellom nordiske institusjoner. Prosjekter kan få inntil 1,5 mill DKK over en femårsperiode. Søknadsfrist i 2018 er 31.10.2018. for mer informasjon om utlysning og regler se Nordic Master – Programme Guide 2018.

Det er også mulig å søke om midler til utvikling av nordiske fellesgrader gjennom Nordplus 


Erasmus+-håndboken


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Fellessider for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+


Resultatformidling - en veileder

Omslag til rapport

Ansvarlige for prosjektene som støttes gjennom Erasmus+ skal formidle sine resultater lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Les mer om hvordan det skal gjøres i praksis: 

Formidling av resultater fra prosjekter i Erasmus+ (PDF)

Erasmus+ Project Results Platform