SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Student sitter ute i vårsolen og leser en bok

Erasmus Charter for Higher Education

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram 2014-2020 må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i EUs utdanningsprogram 2014-2020 «EU programme for education, training, youth and sport» må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Dette er inngangsbilletten for å kunne delta i Erasmus-aktiviteter i Erasmus+.

Høyere utdanningsinstitusjoner som har deltatt i tidligere Erasmus-programperioder, men som enda ikke har deltatt i inneværende programperiode, må søke om det nye charteret ECHE for å kunne delta.

I ECHE angis det hva institusjonene forplikter seg til når de deltar i programmet og det skal bidra til kvalitetssikring av de samarbeidsaktivitetene utdanningsinstitusjonene deltar i. Videre vektlegges koblingen mellom deltakelse i programmet og institusjonenes egen strategi for modernisering og internasjonalisering.

Hvordan søke

Fristen for å søke om ECHE for 2019 var 23. mars 2018 kl. 12.00.
Vi publiserer ny frist når den foreligger.

Institusjonene søker om ECHE direkte til Europakommisjonen. Charteret tildeles for hele programperioden.

Utfyllende informasjon vedrørende utlysningen, elektronisk søknadsskjema, søknadsmanual og veiledning finnes på Europakommisjonens nettside. Det anbefales at søkerne setter seg inn i søknadsmanualen og veiledningene for charteret og forbereder søknaden i god tid før søknadsfristen.

Endringer

For informasjon om prosedyrer i forbindelse med endring av status i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, institusjonens navn, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+koordinator, se Europakommisjonen sine nettsider. Alle meldinger som gjelder endring skal sendes på e-post til SIU (erasmus@siu.no) og Europakommisjonen (EACEA-ECHE@ec.europa.eu).

Når det gjelder melding om fusjon/endring skal skjemaet som heter «Institutional profile – change of status of the higher education institution» først sendes til SIU som forklart i dokumentet.

Publikasjoner

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+


Erasmus+-håndboken


Nasjonal handlingsplan for Erasmus+

Hvordan skal vi få til ikke bare mer, men også bedre internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet? Og hvem har ansvaret for å gjøre hva? Les mer om dette i den nasjonale handlingsplanen for Erasmus+


Europakommisjonen sine nettsider for Erasmus+