SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Erasmus+ i og utenfor Europa

Erasmus+ i og utenfor Europa

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Studenter - ErasmusPluss 100pxl

Midler til prosjektetablering
SIU har satt av en million kroner til sentraliserte tiltakene.
Prosjektetablering

Bli kjent med Erasmus+

Ønsker du informasjon om aktiviteter innen Erasmus+? Du kan delta på en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+.

Les mer
Mobilitet i Europa

Student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. 

Les mer
Global mobilitet

Student- og ansattutveksling til og fra partnerland utenfor EU.

Les mer
Strategiske partnerskap

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene.

Les mer
Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er partnerskap mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Et hovedmål er å skape innovative løsninger på felles utfordringer.

Les mer
Kapasitetsbygging

Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging. Prosjektene kan rette seg mot institusjons nivå eller systemnivå.  

Les mer
Fellesgrader

Erasmus Mundus fellesgradsprosjekter er samarbeid mellom tre eller flere europeiske institusjoner for å tilby et faglig fremragende studieprogram som først og fremst er attraktivt overfor studenter fra land utenfor Europa. De utvalgte prosjektene støttes gjennom tilskudd direkte til partnerne og via gode stipendier til et antall studenter. 

Les mer
Policy

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+, som retter seg mot større aktører og myndigheter.

Les mer
Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken.

Les mer
Erasmus Charter for Higher Education

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram 2014-2020 må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Les mer