Ny strategi: Samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med innen høyere utdanning og forskning. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 07.10.2015

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte i dag strategien Panorama. (Foto: Marte Garmann)

– Disse landene står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon, og det er viktig at Norge og norske universiteter og høyskoler knytter tettere bånd til dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen la i dag, samtidig med statsbudsjettet, frem Panorama – en egen strategi for samarbeid innen høyere utdanning og forskning med disse landene. Strategien gjelder for perioden 2016-2020 og skal bygge opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet.

Les hele Panorama-strategien her.

Tettere samarbeid

I pressemeldingen viser kunnskapsministeren til at land som Kina, India og Brasil investerer tungt i utdanning og forskning som ledd i sine nasjonale vekststrategier. Kina bruker snart mer midler til forskning enn USA, og indiske myndigheter planlegger å mer enn doble andelen unge som studerer innen 2025.

– I tillegg utgjør flere av strategilandene viktige markeder for norsk næringsliv. Derfor må vi få på plass et tettere samarbeid, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vil blant annet:

  • Øke studentmobiliteten ved å etablere bedre og mer fleksible ordninger gjennom Lånekassen for språkopplæring ved studier i ikke-engelskspråklige land. Fra høsten 2016 åpnes det blant annet for støtte i inntil ett år for språkkurs.
  • Styrke programmet UTFORSK for å støtte samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og strategilandene. UTFORSK skal forvaltes av SIU og Forskningsrådet. Regjeringen forslår en årlig ramme på minimum 17 millioner kroner.
  • Styrke og videreutvikle partnerskapsprogrammet INTPART, som er utviklet av SIU og Forskningsrådet i fellesskap. INTPART gir støtte universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter for å etablere eller videreutvikle høyere utdannings- og forskningssamarbeid, nettverksaktiviteter og kunnskapsutveksling mellom institusjoner. Fra 2016 blir det egne utlysninger rettet spesifikt mot de seks strategilandene.

SIU: – Viktige virkemidler

– Vi er glade for at regjeringen foreslår å styrke både UTFORSK og INTPART. Dette blir viktige virkemidler når norske institusjoner skal øke samarbeidet med gode universiteter i de prioriterte landene, sier Gro Tjore, konstituert direktør i SIU.

– Det er gledelig å se at UTFORSK-programmet blir videreført etter pilotfasen. Nå ser vi frem til å videreutvikle dette tiltaket i samarbeid med norske utdanningsaktører. Med tiltakene i strategien får SIU og norske institusjoner bedre mulighet til å øke samarbeidet og studentmobiliteten med de prioriterte landene, sier Gro Tjore.