Kunsten å oppmuntre til evig nysgjerrighet og læring

Tre at ti norske ungdommer makter aldri å gjennomføre videregående opplæring. Tallene har ligget stabilt i en årrekke, til tross for flere politiske initiativer. Fjell kommune setter nå inn innsatsen allerede i barnehagen.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 29.09.2016

Hvordan man kan motivere til læring i barnehagen – og derfra videre gjennom hele opplæringsløpet?

Det er et sentralt spørsmål i Fjell kommune, som deltar i et Erasmus+ partnerskap med barnehager i flere europeiske land.

Les mer om Erasmus+ her.

Barn i lek

Trond Heggestad og Mariahøna barnehage har innført flere tiltak for å legge til rette for både individuell læring og bedre overganger til skolen. (Alle foto: Runo Isaksen/SIU)

Spiller på barnets styrker

– Europeiske skoler og barnehager driver med utstrakt testing. Disse er tradisjonelle og objektive, de handler om hva du kan og ikke kan: lese, skrive, regne. Alt dette er viktig. Men testene tar lite hensyn til den enkeltes særlige evner og interesser, sier Anne Elisabeth Swensson.

Hun er pedagogisk konsulent hos skolesjefen i Fjell kommune utenfor Bergen. Hun er også koordinator for Erasmus+ partnerskapet «This is me under construction».

– Vi ønsker å utvikle et nytt vurderingsverkøy for barnehager i hele Europa. Et verktøy som ser hele barnet. Og vi ønsker å involvere skolene våre i fortsettelsen, sier Swensson.

Jobber med gode overganger

På Marihøna barnehage, på Hjelteryggen i Fjell kommune, skinner sola og barna er ute og leker.

Trond Heggestad, barnehagens daglige leder, trekker fram to særlig viktige lærdommer fra ulikt europeisk samarbeid over flere år, og som har gitt konkrete resultater i form av ny praksis: Bedre overganger mellom barnehage og skole. Og bedre vurderingsverktøy.

– Hele året har vi opplegg for å gjøre overgangen til skole best mulig. Hvert enkelt barn skal bli emosjonelt forberedt på å begynne på skolen. Vi besøker Hjelteryggen skole flere ganger. Ofte spiser vi lunsj sammen med SFO. Vi bruker skolens gymsal og tilbringer mye tid på området deres, sier Heggestad.

De eldste barnehagebarna jobber i prosjekt med ting de lurer på om skolen, og kanskje bekymrer seg for. De utformer spørsmål. Så kommer skolens førsteklassinger på besøk.

– Barna lurer på alt mulig. Er rektor grei? Er lekser vanskelig? Får dere leke mye? Og førsteklassingene svarer. Dette opplegget fungerer veldig godt, sier Heggestad.

Barn i lek

Marihøna barnehage deltar i Erasmus+ partnerskapet «This is me under construction».

Han ramser opp flere grep som han har tatt for å sikre bedre overgang til skolen, deriblant overgangssamtale mellom pedagogisk leder og SFO-lærer og kontaktlærer, hvor de går gjennom «hele barnet». Disse samtalene bygger på samtaler med foresatte – og barnet selv.

Gir mindre frafall

Forskning viser at gode overganger mellom opplæringsnivåer kan hindre frafall i skolen.

Erasmus+ partnerskapet bygger videre på tidligere europeisk samarbeid, som blant annet har handlet om kunsten å få til nettopp bedre overganger. Arbeidet har ført til helt konkrete resultater i Fjell kommune.

– Vi har utviklet systemer for å sikre gode overganger fra barnehage til skole, og mellom de ulike skolenivåene. Dette er helt konkrete opplegg, med tidsfrister og tydelig ansvar. Hvem gjør hva når? Dette er nå innført i alle våre barnehager og skoler, forteller Swensson.

Hvorvidt disse grepene vil føre til mindre frafall, er for tidlig å si. Men Swensson og hennes kolleger er forventningsfulle.

Ser barnets evner

I partnerskapet har partnerne kartlagt styrker i de ulike landene. Norge er særlig gode på foreldresamarbeid. Den islandske partneren, som koordinerer partnerskapet, har innført «Learning stories».

Learning stories er en observasjonsmetode og et utviklingsverktøy i ett. Det handler om å observere barn i aktivitet, beskrive hva som skjer, hvordan læring skjer, læringsutbytte. Hva driver barnet egentlig på med? Hvordan samhandler hun med andre? Hvordan bruker hun sine kreative evner? Hva er hennes særlige styrker?

– Det handler om å se hele barnet, dets interesser, evner og talenter – og hvordan de kan utvikle seg videre, nettopp ved å spille på deres særlige forutsetninger, forklarer Heggestad. Han har allerede begynt å innføre denne metoden på Marihøna.

Både barnet selv og foreldrene blir dratt inn i prosessen. På denne måten blir også relasjonene styrket.

– Foreldrene blir koblet på, kan kommentere det de leser og får økt forståelse for barnehagen og hva som foregår her. Mange lærer også å kjenne barnet sitt på helt nye måter.

Barn i lek

– Jeg gleder meg til fortsettelsen av dette samarbeidet, og til videre internasjonalt samarbeid. Jeg gleder meg til å lese slutten av denne boka, selv om det er vi som skriver boka, sier Trond Heggestad.

Hvert enkelt barn får høre hva barnehagepersonalet har skrevet om dem. Det gjør noe med barna når de opplever at du bryr deg og fokuserer bare på dem, ifølge Heggestad. Sterkere relasjoner blir skapt.

– Det gjør noe med oss ansatte også. Spesielt viktig blir refleksjonen og utviklingen for å identifisere hva som motiverer barnet og hvordan vi kan legge til rette for videre læring. Også vi voksne er «under construction», understreker Heggestad.

Skolene skal med 

Anne Elisabeth Swensson er enig. Hun viser til at barn er nysgjerrige av natur, elsker å leke, lære og utforske. Pedagogens oppgave blir å legge til rette for en opplæring som opprettholder nysgjerrighet og lærelyst gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til grunnskole og videregående opplæring.

– Temaet er jo høyaktuelt også for skoler?

– Absolutt. Derfor kommer vi til å søke om midler fra Erasmus+ til å videreutvikle samarbeidet og inkludere både ungdomsskoler og videregående opplæring, sier Swensson.

Hun har tro på at barnehagesamarbeidet i seg selv kan bære gode frukter.

– Vi jobber med konkrete tiltak som kan legge grunnlag for at barna vil være motivert til å fortsette å lære. Da snakker jeg om slikt som tro på egne krefter, lære å takle motgang, samt sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter, sier Anne Elisabeth Swensson.

Gir entusiasme og inspirasjon

Erasmus+ partnerskapet innebærer også prosjektsamlinger rundt om hos de ulike europeiske partnerne. Heggestad er alltid med på reisene, og har med seg to ansatte. Dette rullerer, slik at ganske mange blir indirekte involvert, forteller han.

– Internasjonalt samarbeid betyr også å oppleve og lære av andres praksis. Og vi får se vår egen virksomhet litt utenfra, noe som gir nyttig læring i seg selv. Og vi må kommunisere på engelsk, så det er læring på mange plan.

– Samarbeidet er enormt spennende og lærerikt. Det gir entusiasme og inspirasjon til videre arbeid. Vi spiller inn våre erfaringer til kommunen, og knytter vårt arbeid til noe større. Vi føler at vi er heldige som får være med på alt dette.

Fakta

«This is me under construction» er et Erasmus+ partnerskap hvor Fjell kommune deltar som partner sammen med kommunens offentlige barnehager. De øvrige partnerne er fra Island, Sverige og Belgia.

Barn i lek

Partnerne har kartlagt individuelle styrker: Norge er gode på foreldresamarbeid. Den islandske partneren har innført «Learning stories». De to gruppene fra Belgia bringer inn Multi-intelligens og talenter, Sverige er eksperter på pedagogisk dokumentasjon. – Når prosjektet slutter høsten 2017 skal vi være kommet langt i nye måter å lage barnas portfolio på, sier Trond Heggestad.