SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Færre studenter drar på utveksling til utlandet

Stadig flere norske studenter velger å ta hele utdanningen i utlandet, mens færre reiser på utveksling. 

Av: Frøy Katrine Myrhol.

Publisert: 28.08.2015

Nye tall fra Lånekassen for studieåret 2014-2015 viser at det aldri før har vært så mange nordmenn som studerer i utlandet.

Dette studieåret mottar rundt 25000 norske studenter støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet. Nesten ingen land i vår del av verden sender flere av sine studenter til utlandet enn Norge.

Det er antallet norske studenter som velger å ta hele graden sin ved utenlandske utdanningsinstitusjoner som øker. Etter flere år med vekst har tallet på studenter som reiser på utveksling mens de studerer ved norske universiteter og høyskoler gått tilbake.

Flere studenter velger Norges prioriterte samarbeidsland, som Kina, når de drar på utveksling. Foto: Ingvild Festervoll Melien/SIU.

Flere studenter velger Norges prioriterte samarbeidsland, som Kina, når de drar på utveksling. Foto: Ingvild Festervoll Melien/SIU.

– Det er positivt at så mange totalt sett vil studere i utlandet. Samtidig er det uheldig at vi over flere år har sett en nedgang i studentutvekslingen, som er en viktig del av det internasjonale samarbeidet ved norske universiteter og høyskoler, og bidrar til å styrke kvaliteten i norsk utdanning, sier Gro Tjore, konstituert direktør ved SIU.

– I norsk kunnskapspolitikk er studentutveksling høyt prioritert, så utviklingen går i motsatt retning av det vi ønsker. Dette er derfor et tema SIU vil ta tak i fremover.

Flere drar til satsningsland

Selv om mange av studentene fremdeles vil dra på utveksling til engelskspråklige land som Australia, USA og Storbritannia, er det en gledelig nyhet at flere velger Norges prioriterte samarbeidsland.

Kina, Sør-Afrika, og Japan har fått flere norske utvekslingsstudenter det siste studieåret. Flere vil også til Tyskland.

Færre reiste imidlertid til afrikanske land, som Ghana, Kenya og Tanzania. Disse landene står for en stor del av nedgangen i utvekslingsstudenter i 2014-2015.

Norske studenter i utlandet

  • 7522 norske studenter dro på utveksling som en del av studiene i Norge i 2014-2015
  • 17 482 norske studenter tok en hel grad i utlandet i 2014-2015
  • Totalt fikk 25004 norske studenter støtte fra Lånekassen til å studere i utlandet i 2014-2015. Dette er en økning fra forrige studieår 2013-2014, hvor antallet var 24653

Tar graden i utlandet

Antallet norske studenter som vil ta graden sin i utlandet har økt stadig siden 2007, og har toppet seg med 17500 studenter i studieåret 2014-2015.

Flest gradsstudenter vil studere innenfor helse – og sosialfag, med medisin som det mest populære enkeltfaget.

– Her har utviklingen ikke vært slik Kunnskapsdepartementet tenkte seg da Stortingsmeldingen om internasjonalisering ble lagt frem i 2009. Veksten i antall gradsstudenter i utlandet siden 2007 har nok vært sterkere enn ventet, samtidig som studentutvekslingen har hatt en svakere utvikling. Den norske studiefinansieringen gir gode muligheter for både gradsstudier og utvekslingsopphold i utlandet, sier Arne Haugen, seniorrådgiver på SIU. 

Mange utenlandske utdanningsinstitusjoner tar skolepenger, og den sterke veksten av norske gradsstudenter betyr at mange har fått en langt større gjeldsbyrde enn de som studerer i Norge.

– Det gjenstår å se hvordan dårligere økonomiske tider i Norge og svak norsk valuta vil påvirke hvor mange som velger å ta en hel grad i utlandet, sier Haugen.

Tall og analyse

Her kan du finne statistikk om internasjonalisering og analyser av aktuelle temaer, eksempelvis studentmobilitet, strategiarbeid, kobling av forsknings- og utdanningssamarbeid og verdien av internasjonalisering.

Data, analyse og prioriterte samarbeidsland