SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Vant språkpris for nytenkning rundt språkopplæring

– Veldig hyggelig og inspirerende at noen legger merke til og tror på arbeidet vi gjør, sa Heidi Frivoll-Sørensen da hun mottok Den europeiske språkprisen på vegne av Dahlske videregående skole.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 04.11.2018

Rikke Høistad Sjøberg, Petra Krüger, Harald Nybølet og Heidi Frivoll-Sørensen.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (t.v.) delte ut Den europeiske språkprisen til Dahlske videregående skole ved lektor Petra Krüger (t.h.) og avdelingsleder Heidi Frivoll-Sørensen. Diku har ledet den norske juryen, og Diku-direktør Harald Nybølet var blant gratulantene. (Foto: Runo Isaksen/Diku)

Prisen ble overrakt av Rikke Høistad Sjøberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, under Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen i Trondheim.

Minikurs i arabisk og polsk

Heidi Frivoll-Sørensen og hennes kolleger på Dahlske videregående skole i Grimstad opplevde at elevenes språkinteresse dalte kull for kull. De bestemte seg for å gjøre noe med, og satte i gang flere kreative tiltak.

– Vi har fast opplegg med lystbetonte aktiviteter for å feire den europeiske språkdagen. Vi løfter fram de minioritetsspråklige elevene, og lar dem ha minikurs i arabisk, mandarin, polsk og et tjuetalls andre språk. Og vi samarbeider med ungdomsskolene, for det er viktig å vekke språkinteressen tidlig, forklarte Heidi Frivoll-Sørensen, avdelingsleder for språk og samfunnsfag.

Den europeiske språkprisen tildeles av nasjonale juryer i henhold til felles europeiske og nasjonale kriterier. I Norge er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) ansvarlig.

Får 50 000 kroner

Den europeiske språkprisen består av et diplom, signert av EUs kommissær for utdanning, kultur, ungdom og idrett, Tibor Navracsics, og Dikus direktør. I tillegg mottar vinneren 50 000 norske kroner.

Den europeiske språkprisen – European Language Label – ble lansert av Europakommisjonen i 1998. Prisen deles ut hvert år til nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av språk.

Er «spot on»

Prosjektet er «spot on» når det gjelder årets prioriteringer for Den europeiske språkprisen, sa statssekretær Rikke Høistad Sjøberg da hun leste opp juryens begrunnelse.

– I sitt arbeid for å utvikle en mer inkluderende skole, omfavner Dahlske videregående det språklige og kulturelle mangfoldet som finnes i klasserommene. Dette mangfoldet brukes aktivt for å integrere elever med et annet morsmål, samtidig som det også bidrar til å øke lysten til å lære språk hos alle elevene.

Les om tidligere vinnere av Den europeiske språkprisen.

Rikke Høistad Sjøberg, Petra Krüger, Harald Nybølet og Heidi Frivoll-Sørensen.

– Prosjektet er «spot on» når det gjelder årets prioriteringer for Den europeiske språkprisen, sa statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (t.h.) da hun leste opp juryens begrunnelse.

Fra juryens uttalelse:

«Dahlske videregående skole har gjennom flere år satt språk og språklæring på dagsorden, og jobbet målrettet for å inspirere og motivere elever og ansatte til å utvikle og tenke nytt rundt språkopplæring. Målet har vært å få flere elever til å velge språkfag som programfag, men også å utvikle en holdning hos alle elevene om at «Språk er gøy» og «Språk er viktig for min fremtid»

Hva er det Dahlske videregående skole har gjort, mer konkret? Ett tiltak er å ta i bruk de verdifulle ressursene som allerede finnes på skolen. Elever som har andre morsmål, opptrer som lærere for medelever og holder minikurs i ulike språk.

Samtidig er det viktig å løfte frem de fremmedspråkene som det allerede undervises i på skolen, og sikre at fremmedspråklærerne utvikler gode strategier i møte med den språklig mangfoldige elevgruppen. Skolen har derfor satset mye på å støtte og oppmuntre fremmedspråklærerne gjennom faglig oppdatering og ny metodikk.

I tillegg samarbeider skolen med ungdomsskolene i kommunen for å få flere til å velge språk i videregående skole. 

Flerspråklige klasserom er en realitet i alle europeiske land. Gode eksempler på hvordan mangfold, interkulturell dialog og flerspråklighet kan være en læringsressurs i språkopplæringen, har stor overføringsverdi. Den europeiske språkprisen er derfor ikke bare en anerkjennelse, men også en oppmuntring til Dahlske videregående skole om å videreutvikle satsingen på språk og språklæring til inspirasjon for andre skoler.»

Den europeiske språkprisen

Den europeiske språkprisen tildeles av nasjonale juryer. Den norske juryen har bestått av representanter fra Fremmedspråksenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Diku.

Hensikten med den europeiske språkprisen er å vise betydningen av språkopplæring og språkkompetanse, og å bidra til utvikling og nytenkning rundt språkopplæring i Europa.