SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Styrking i nord

– Noreg skal vera leiande på kunnskap om, for og i nord. I løpet av 2018 kjem ei ny utlysing av midlar i Nordområdeprogrammet.

Av: Heidi Skålevik.

Publisert: 30.01.2018

Northern Lights over Tromsø_Visit Norway

Nordlys over Tromsø. Foto: Visit Norway.

Regjeringas Nordområdestrategi er utpeika som Noregs viktigaste internasjonaliseringsstrategi. Arktis gjer oss viktige ressursar, sikrar velferdsnivået vi har i dag og ei berekraftig utvikling for framtida.

I 2017 la regjeringa fram ein ny strategi kalla Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling.

Under internasjonaliseringskonferansen 2018 blir det ein eigen sesjon med fokus på internasjonalt samarbeid innan utdanning som handterer utfordringar og moglegheiter i Arktis. Her vil også regjeringas nordområdestrategi bli presentert.

SIU vil dele av sine erfaringar med Nordområdeprogrammet, inkludert funn frå ei nyleg utført ekstern evaluering av programmet. Vellukka prosjekt i programmet blir presentert.

Ny utlysing i 2018

Ei ny utlysing i Nordområdeprogrammet er venta i 2018. Deltakarane i sesjonen på Internasjonaliseringskonferansen vert oppmoda om å delta i ein diskusjon om vegen vidare.

Internasjonaliseringskonferansen 2018 gjennomførast i Bodø 13.-15. mars.

Sesjonen om Nordområdene heiter «Norway’s Arctic Strategy: internationalization as a societal mission» og finn stad torsdag 15. mars klokka 13.00-14.30, som er i tredje bolk parallellsesjonar. Dette er ein av sesjonane som gjennomførast på engelsk .

Hugs at påmeldingsfrist til konferansen er fredag 9. februar.

Fiskeriteknologi i nordområda

Forskarar frå Universitetet i Stavanger samarbeider med eit av dei beste universiteta i Sør-Korea for å finne ny kunnskap om fiskeriteknologi i nordområda.

Prosjektet «Fishery and Aquaculture Technology in Cold Climate Region» fekk innvilga støtte frå Nordområdeprogammet i 2016. Det er etablert eit samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Chonnam National University i Sør-Korea og SINTEF Ocean.

Det langsiktige målet er å utvikle eit felles kurs på master innan «Fiskeri- og akvakulturteknologi i kaldt klimaområde».

Gjennomgåande positiv evaluering

På oppdrag frå SIU har analyseselskapet ideas2evidence nyleg gjennomført ei midtvegsevaluering av Nordområdeprogrammet. Evalueringa fokuserer på utforming, administrasjon og måloppnåing i programmet, og gjer SIU gjennomgåande positive tilbakemeldingar.

Evalueringa gjer også anbefalingar for vidare drift og ein ny programperiode. Mellom anna er det anbefalt at ein for framtida legg større vekt på formidling av prosjektresultata.

Evalueringa har ikkje sett på resultat i prosjekta som er tildelt midlar. Dei første langsiktige prosjekta i Nordområdeprogrammet sluttførast i løpet av 2018, og skal samtidig levere sine sluttrapportar.

Nordområdeprogrammet

Nordområdeprogrammet støttar samarbeid mellom norske utdanningsinstitusjonar og institusjonar i Canada, Kina, Japan, Russland, Sør-Korea og USA.

Målet for programmet er å auke og formidle kunnskap om nordområda, samt styrke Noregs posisjon innan fagfeltet.

Finansiert av Utanriksdepartementet og forvalta av SIU.

Les meir om Nordområdeprogrammet.

Regjeringas Nordområdestrategi - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling