SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Store midler til internasjonalt utdanningssamarbeid

SIU lyser nå ut midler gjennom seks ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU og skal bidra til å styrke kvalitet i utdanning.  

Av: Marianne Lid Iversen.

Publisert: 31.01.2018

Reis, lær, opplev og samarbeid med kolleger og studenter i spennende prosjekter verden over.

Sjekk søknadsfristene: SIU lyser ut store midler til internasjonalt samarbeid. (Foto: Shutterstock)

Sjekk søknadsfristene: SIU lyser ut store midler til internasjonalt samarbeid. (Foto: Shutterstock)

Søk om midler

Til sammen er det nå lyst ut over 150 millioner kroner, fordelt på 6 ulike programmer. Du kan søke støtte til utveksling av studenter og forskere, prosjektsamarbeid, utvikling av felles kurs og pensum, samt seminarer, workshops og lignende.

Flere av programmene legger vekt på aktiviteter som knytter utdanning tettere opp mot arbeidslivet gjennom for eksempel praksismobilitet.

Ulike søknadsfrister

NORPART og INTPART har søknadsfrist våren 2018, Globalink har løpende frist, mens de resterende programmene har søknadsfrister i september 2018.

- Vi er svært glade for å lyse ut nye midler i NORPART-programmet allerede i år. Årets utlysning kommer ett år tidligere enn først planlagt, forteller SIU-direktør Harald Nybølet.

SIU-direktør Harald Nybølet: - SIU lyser ut nye midler til utdanningssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland.

SIU-direktør Harald Nybølet: - SIU lyser ut nye midler til utdanningssamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. (Foto: Peter Klasson, SIU)

Merk: SIU arbeider med fornyelse av to programmer, Nordområdeprogrammet og Indiaprogrammet, med planlagt oppstart av ny programperiode i henholdsvis 2018 og 2019. Mer informasjon kommer i løpet av 2018.

Aktuelle utlysninger

Her følger en liste over de aktuelle utlysningene, se lenker for mer informasjon.

INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon
Midler per prosjekt: 4,5 millioner kr
Total ramme: Ca. 80 millioner kr
Søknadsfrist: 25. april 2018

NORPART – Utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland 
Midler per prosjekt: 5 millioner kr
Total utlysning: Ca. 90 millioner
Søknadsfrist: 31. mai 2018

Russlandsprogrammet – Samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge 
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 3 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

UTFORSK – Partnerskap for kobling av utdanning og forskning i samarbeid med Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika og Japan
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

InternAbroad – Internasjonal praksismobilitet for studenter 
Midler per prosjekt: 300 000 kr
Total utlysning: Ca. 5 millioner kr
Søknadsfrist: 25. september 2018

Mitacs Accelerate International – Forskningspraksis i bedrift, samarbeid mellom Norge og Canada 
Midler per prosjekt: 90 000 kr
Total utlysning: Ca. 650 000 kr
Søknadsfrist: Løpende

Søkerwebinar om utlysningene

SIU inviterer til webinar tirsdag 5. juni, klokken 10.00 – 11.20. Her vil vi presentere årets utlysninger i UTFORSK, Russlandsprogrammet, InternAbroad, Mitacs Accelerate International (Forskningspraksis i Canada).

Formålet er å gi potensielle søkere en introduksjon til årets utlysninger, samt gi nyttige råd og tips om søknadsprosessen.

Målgruppen er faglig og administrativt ansatte som er interessert i å søke til de aktuelle programmene.

Programmene som presenteres i webinaret 5. juni er:

Bruk denne lenken for å delta i webinaret: https://connect.uninett.no/utlysningerfrasiui2018/

Nytt i 2018: Ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning

Som oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning har Kunnskapsdepartementet i 2018 tildelt 20 millioner kroner til en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. Arenaen skal forvaltes av den nye virksomheten som SIU, Norgesuniversitetet og PKU (Program for kunstnerisk utvikling) inngikk 1. januar 2018. En ekstern faggruppe vil gi anbefalinger om hvilke områder som skal prioriteres. Den første utlysningen vil bli publisert i løpet av 2018. Mer informasjon kommer i løpet av våren 2018.

I løpet av våren lyses det også ut ca 12,5 millioner kroner til digitalisering for utdanningskvalitet. Dette er de midlene som årlig har vært utlyst av Norgesuniversitetet. Søknadsfristen blir i slutten av oktober 2018 – mer informasjon om utlysningen kommer.