SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Sør-Afrika: Attraktivt studieland

Diku og Forskningsrådet har laget et veikart som oppsummerer status for utdannings- og forskningssamarbeidet med Sør-Afrika og peker ut spesielt viktige temaer for videre samarbeid.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 02.11.2018

Astrid Helle, Harald Nybølet og Iselin Nybø

Mottakelse hos den norske ambassadøren: Ambassadør Astrid Helle (t.v.), Diku-direktør Harald Nybølet og statsråd Iselin Nybø.

Sterke utdanningsinstitusjoner, engelskspråklig undervisning, lavt kostnadsnivå, et demokratisk samfunn med ytringsfrihet og høylytt politisk diskurs – dette er faktorer som gjør Sør-Afrika til et attraktivt studieland for norske studenter.

Les: Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika 2018.

Har felles utfordringer

Denne uka besøker statsråd Iselin Nybø Sør-Afrika, sammen med en delegasjon fra norsk kunnskapssektor, inkludert studentrepresentanter. Besøket inngår i oppfølgingen av regjeringens Panoramastrategi.

Målet med reisen er å bidra til økt studentutveksling mellom Norge og Sør-Afrika, og å øke og styrke partnerskapene innenfor forskning og høyere utdanning mellom våre to land. Det faglige programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og handler om temaer som hav, helse og bærekraftig samfunnsutvikling.

– Vi opplever at sørafrikanere og nordmenn har sammenfallende verdier og et felles sterkt engasjement for å bidra til å løse de globale utfordringene, sier direktør i Diku, Harald Nybølet.

Stadig mer samarbeid

Utdannings- for forskningssamarbeidet mellom Sør-Afrika og Norge har hatt en sterk økning de siste ti årene. Over 20 prosjekter for utdanningssamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge er igangsatt siden 2015.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028 løfter frem en rekke temaer som er relevante for ytterligere norsk-sør-afrikansk samarbeid: hav, klima, energi, miljø og helse er blant disse.

Ønsker du å søke om støtte til samarbeid med Sør-Afrika?

På like vilkår 

Sør-Afrika er i ferd med å vedta et nasjonalt rammeverk for internasjonalisering av høyere utdanning. Samtidig har Iselin Nybø satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

– Internasjonalt samarbeid på like vilkår er et viktig verktøy for å oppnå økt kvalitet i utdanningen, og utdanningssamarbeidet bør i stor grad knyttes til pågående forskningssamarbeid på relevante temaer for begge land, understreker Nybølet. 

Noen utdanningsfakta fra Veikartet

  • Sør-Afrika huser flertallet av de best rangerte universitetene på det afrikanske kontinentet, og disse institusjonene er i noen tilfeller høyere rangert enn de norske.
  • 4 av Afrikas 5 best rangerte universiteter ligger i Sør-Afrika.
  • Sør-Afrika er den mest populære utdanningsnasjonen i Afrika og på 14. plass av alle verdens land.
  • Sørafrikanske universiteter er svært erfarne i rollen som vertskap for internasjonale studenter. Hvert år studerer 40000 internasjonale studenter i Sør-Afrika, hvorav om lag 250 norske.
  • Nesten en av fem unge sørafrikanere tar høyere utdanning. Antallet studenter i høyere utdanning er mer enn doblet siden overgangen til demokrati.
  • Utdanning generelt, og høyere utdanning spesielt, spiller en svært sentral rolle i landets utvikling og utgjør et viktig middel for å oppfylle myndighetenes mål om sosial og økonomisk utjevning i kjølvannet av apartheid.
  • Den offentlige høyere utdanningssektoren i Sør-Afrika er sentralt styrt. Department of Higher Education and Training (DHET) eier alle de 26 offentlige universitetene, og om lag 50 offentlige Technical Vocational Education and Training (TVET) colleges.