SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Regjeringen satser stort på nytt direktorat i Bergen

Nytt direktorat i Bergen/Tromsø skal forvalte milliardbeløp til kvalitet i utdanning. Diku får ansvar for fagskoler, studentsamskipnader, tilstandsrapporter for høyere utdanning og fagskoler og mye mer.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 08.10.2018

– Budsjettforslaget viser en tydelig ambisjon fra regjeringen om å styrke kvaliteten i norsk utdanning, og det er naturligvis gledelig at Diku står helt i spiss i satsingen, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Studenter

Diku overtar store og viktige forvaltningsoppgaver fra Kunnskapsdepartementet. (Ill.foto: Diku)

Diku overtar store og viktige forvaltningsoppgaver fra Kunnskapsdepartementet, som fordeling av tilskudd til fagskolene og et tettere samarbeid om studentvelferd med studentsamskipnadene. Det betyr at Dikus virkeområde blir enda videre.

– Når tidligere atskilte virkemidler nå er samlet i Diku, åpner det for å utnytte innsikter og erfaringer på tvers. Vi får et helhetlig sett av virkemidler som adresserer kvalitetsutfordringene i norsk utdanning enda tydeligere enn før. Dette er gode nyheter for sektoren, som får en samlet inngang til ulike typer tiltak, sier Nybølet.

Les også om regjeringens reviderte langtidsplan for forskning og høyere utdanning: Mer til forskning og høyere utdanning.

Nasjonal arena styrkes med 25 millioner

Den nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner i friske midler. Mest sannsynlig kommer Diku til å prioritere ny utlysning i SFU-ordningen i 2019 (Sentre for fremragende utdanning).

– Dette er et positivt signal om at regjeringen vil prioritere kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og vi forventer en markert økning i bevilgningene til den nasjonale arenaen i årene som kommer, sier Nybølet.

Diku overtar tilstandsrapportene

Kunnskapsdepartementet har lenge utgitt årlige rapporter for tilstanden i norsk høyere utdanning og i fagskolene. Disse skal gi et godt kunnskapsgrunnlag om utviklingen i sektoren, og brukes for høyere utdannings del direkte inn i departementets styringsdialog med institusjonene.

Nå overføres arbeidet med tilstandsrapportene til Diku.

– Tilstandsrapportene er viktige kilder til kunnskap om hvordan det står til i norsk høyere utdanning, og i fagskolesektoren. Diku er positive til å overta arbeidet med rapportene, og vil knytte arbeidet direkte til vår generelle innsats for å gjøre norsk høyere utdanning og fagskoler enda bedre, sier Nybølet.

Satser på fagskoler

Regjeringen ønsker å styrke høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning). Fra 2019 blir hele tilskuddsordningen for fagskolene overført fra Kunnskapsdepartementet til Diku, en budsjettpost på om lag 770 millioner kroner.

Harald Nybølet

– Dette er gode nyheter for sektoren, som får en samlet inngang til ulike typer tiltak, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Tidligere har kompetansen på feltet vært spredt. Nå styrkes arbeidet, når flere oppgaver samles hos Diku:

  • Forvaltning av tilskuddsordningene for driftsmidler og utviklingsmidler til fagskoleutdanning
  • Den årlige Tilstandsrapporten for fagskoleutdanning
  • Utdeling av kvalitetspris for fagskoleutdanningen
  • Sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd

– Dette arbeidet passer godt inn i Dikus øvrige virksomhet, der kontakt med arbeidslivet og praksis under utdanning er viktige prioriteringer. Det gjelder ikke minst i internasjonale programmer som Erasmus+, sier Nybølet.

Departementet vil samtidig styrke sekretariatet for å gjøre det bedre rustet til å gi departementet innspill og råd som er godt faglig forankret i sektoren.

Samskipnader og studentorganisasjoner

Diku får også ansvar for tilskudd til studentsamskipnader og studentorganisasjoner, en budsjettpost på like oppunder 90 millioner kroner.

– At studentene har det bra i studietiden er svært viktig for at de skal kunne yte godt og få gode resultater av studiene. Faglig utvikling og studentvelferd henger tett sammen, og vi gleder oss til å få et tettere samarbeid med studentsamskipnadene, sier Nybølet.

Les også: Mer til forskning og høyere utdanning.

Deler ut tre ganger mer midler

I tidligere år har de tre organisasjonene som tidligere i år ble fusjonert til Diku, utdelt midler til kvalitetsheving gjennom internasjonalisering og digitalisering på om lag 500 millioner kroner i året. Dette mer enn tredobles nå, til over halvannen milliard.

– Dette innebærer en tydelig ambisjon fra regjeringen og en tydelig styrking av Dikus arbeid med kvalitetsutvikling i utdanning, sier Harald Nybølet.

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen la i dag fram forslag til statsbudsjett for 2019.

Diku får en grunnbevilgning på 450 millioner kroner, opp fra 159 millioner i 2018.

Blir forslaget vedtatt i Stortinget, vil Diku fra 2019 forvalte over 1,5 milliarder kroner i tilskuddsmidler. Blant de største postene er fagskolene (ca. 770 millioner), Erasmus+ (ca. 250 mill.), studentvelferd (ca. 90 mill.) og nasjonal kvalitetsarena (ca. 85 mill.).