SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mer til forskning og høyere utdanning

– I den nye langtidsplanen styrker vi regjeringens offensive satsing på utdanning, forskning og innovasjon, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. I dag presenterte hun regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 08.10.2018

Iselin Nybø

– Studentene er de framtidige arbeidstakerne. Regjeringaen vil sikre høy kvalitet i utdanningen studentene får, sier Iselin Nybø. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

I den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning varsles det at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene. Pengene skal brukes på teknologiløft, forskning og utvikling knyttet til fornyelse og omstilling i næringslivet, og kvalitet i høyere utdanning.

I statsbudsjettet for 2019 følges dette opp med 481 millioner kroner.

Les regjeringens pressemelding: Vil trappe opp innsatsen for forskning og høyere utdanning med 1,5 milliarder.

Ministeren sier at planen skal bidra til en bærekraftig velferdsstat, til vekst i verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, og til å omstille norsk økonomi og gjennomføre det grønne skiftet.

250 millioner til høyere utdanning

I neste fireårsperiode vil regjeringen trappe opp bevilgningene til kvalitet i høyere utdanning med 250 millioner kroner.

Eksempler på satsingsområder som kan være særlig aktuelle: styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, som Diku har ansvar for, samt tiltak for bedre og mer praksis og midler til læringsarealer.

2019: 25 millioner til nasjonal arena

I 2017 la regjeringen frem Kvalitetsmeldingen, som lanserte en rekke tiltak for å stimulere universitetene og høyskolene til å forsterke kvalitetskulturen og drive kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Et av de viktigste tiltakene i kvalitetsmeldingen er opprettelsen av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, der ulike kvalitetsvirkemidler blir samlet, deriblant ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU). I 2019 foreslår regjeringen å styrke kvalitetsarenaen med 25 millioner kroner.

– Dette er et positivt signal om at regjeringen vil prioritere kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og vi forventer en markert økning i bevilgningene til den nasjonale arenaen i årene som kommer, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les også: Regjeringen satser stort på nytt direktorat i Bergen.

Harald Nybølet

Diku-direktør Harald Nybølet er fornøyd med at regjeringen vil prioritere kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Internasjonalt samarbeid trengs

Langtidsplanen peker på internasjonalt samarbeid som en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Studentmobilitet er et av de mest sentrale aspektene ved internasjonalisering av høyere utdanning.

Regjeringen har som mål på lengre sikt at minst halvparten av studentene skal ha vært på studieopphold i utlandet i løpet av studietiden.