SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

INTPART: Stor interesse, høy kvalitet

Tjue utdannings- og forskningsmiljøer har nå fått midler for å samarbeide med ledende miljøer i prioriterte samarbeidsland.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 28.11.2016

Slik oppsummerer INTPARTs styreutvalg året som har gått:

I alt 83 millioner lå i potten i årets utlysning i INTPART. Det kom inn 69 søknader, og 20 av disse nådde helt opp og fikk innvilget støtte til treårige, internasjonale partnerskap.

To mennesker ser på jordkloden

INTPARTs styreutvalg ønsker en større faglig bredde i porteføljen. (Ill.foto.)

INTPART («Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning») er en direkte oppfølging av regjeringens PANORAMA-strategi.

INTPART skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Første INTPART-utlysning var i fjor. Da lå 70 millioner i potten. Det kom inn 47 søknader og 19 miljøer fikk innvilget midler.

Nord-Amerika dominerer

Som i fjor: Alle de åtte prioriterte landene er representert, og Nord-Amerika dominerer i antall. USA er partner i 10 prosjekter, Canada i 6 og Kina i 5.

Deretter følger Brasil, Japan og Sør Afrika (4), Russland (3) og India (2). Alle USA-prosjektene har én eller flere partnere fra andre land. Porteføljen bekrefter at multilateralt samarbeid står sterkt.

INTPARTs styreutvalg, som har behandlet søknadene, mener at denne porteføljen tilfredsstiller målene for INTPART gjennom en rekke fremragende internasjonale partnere og partnerinstitusjoner.

Styreutvalget legger vekt på at partnerskapene viser god integrering av utdanning og forskning, og at porteføljen etterstreber faglig balanse.

Ønsker bedre faglig spredning

Åtte av de 20 prosjektlederne er kvinner, en betydelig forbedring fra 2015.

Tematisk er prosjektene også i år dominert av naturvitenskap og teknologiske fag. Blant årets 69 søknader var kun sju innen samfunnsfag og humaniora. Kun tre av 20 innvilgete prosjekter er innen samfunnsfag.

God integrering av utdanning og forskning er sentralt, men styreutvalget ønsker en større faglig bredde i porteføljen. Hvordan oppnå bedre faglig bredde, og også tverrfaglighet, skal diskuteres frem mot neste INTPART utlysning.

Flere bedrifter involvert

I tillegg til økte midler til INTPART som oppfølging av regjeringens Panorama- strategi, bidro fire tematiske programmer i Forskningsrådet til finansiering av INTPART i 2016. Det har gitt en merverdi for disse temaene.

Merverdien av INTPART-«spleiselaget» ligger også i en bred kombinasjon av land og institusjoner. I årets portefølje er seks norske universiteter og tre forskningsinstitutter representert.

Fem prosjekter har næringsrelevans gjennom klynger og SFI-er, og vi finner både norske og internasjonale firmaer som formelle prosjektpartnere.

Har du innspill?

SIU og Forskningsrådet, som drifter INTPART, planlegger en INTPART-konferanse med prosjektledere for 2015- og 2016-prosjektene, der vi også vil invitere politikkutformere og fagpersoner til diskusjon.

Hva er et godt internasjonalt partnerskap, og hva skal til for at slike partnerskap skal bidra til å skape fremragende faglige miljøer i Norge? Utveksling av erfaringer mellom prosjektledere er viktig.

INTPART-styreutvalget ønsker en god diskusjon om hvordan vi former INTPART fremover. SIU og Forskningsrådet vil bidra til å se helheten i det globale nettverket av INTPART partnerskap som er finansiert så langt.

Styreutvalget mottar gjerne synspunkter på hvordan INTPART skal utvikles. Send innspill snarest mulig og frem mot konferanse og neste års utlysning: intpart@forskningsradet.no

Les også (2015): Nitten miljøer får de første INTPART-midlene

Fakta

INTPART («Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning») skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.