SIU har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudiet brukes til

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å gi studentene en opplevelse av hva litteraturstudiet er og kan brukes til, sier Margery Vibe Skagen, førsteamanuensis i fransk litteratur ved UiB.

Av: Runo Isaksen.

Publisert: 12.12.2018

Samarbeidet handler om bokindustrien i vid forstand. At studenter har praksisopphold i bokindustrien, står helt sentralt.

Guðrún Vilmundardóttir, Kjersti fløttum, Margery Vibe Skagen, Martine-Emmanuelle Lapointe, Daniel Chartier, Simon Philippe Turcot.

Québec-skandinavisk konferanse i Montreal om boken framtid. Fra venstre: Guðrún Vilmundardóttir (Benedikt forlag), Kjersti fløttum (UiB), Margery Vibe Skagen (UiB), Martine-Emmanuelle Lapointe (Université de Montréal), Daniel Chartier (UQAM), Simon Philippe Turcot (Éditions La Peuplade). (Foto: Kjersti Fløttum)

Med pengestøtte fra Diku

– Det er ikke så lett å få studenter til å ta utvekslingsopphold utenlands. Støtten fra Diku er til stor hjelp. Våre studenter har praksisopphold i forlag, litteraturfestivaler og forskningsprosjekter, og med veldig godt utbytte, sier Skagen.

I tre runder har Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen (UiB) fått midler fra Diku for faglig samarbeid med Université du Québec à Montreal (UQAM). Siste tildeling kom i 2016, med midler fra Partnerskapsprogram for Nord-Amerika.

Henter inn dyktige fagfolk

I 2012 hadde franskfaget på UiB ti ansatte, nå er de fem, ifølge Margery Vibe Skagen. Fremdeles dekker faget et bredt felt og alle nivåer.

– Da blir det ekstra viktig å kunne hente inn ressurser, dyktige spesialister fra Montreal som har gjesteforelesninger for våre studenter. Vi har også felles arrangementer der gjesteforelesere og forfattere fra Norge og Québec møter lokale ansatte og studenter, slikt er veldig viktig for fagmiljøet, sier Skagen.

– Samtidig kan vi sende våre studenter til Montreal og vite at de får topp undervisning og veiledning, i tillegg til relevant arbeidspraksis, legger hun til.

Drømmer om å undervise i Montreal 

Våren 2016 tilbragte Ane Berland Opheim i Montreal. Opplegget var todelt: Hun jobbet i et forlag, og hun studerte fransk på UQAM.

Ane Berland Opheim

Ane Berland Opheim foran Habitat 67 i Montreal, Québec, Canada. (Foto: Privat)

– Forlaget var interessert i unge, spennende forfattere med tanke på oversettelse og utgivelse, så jeg googlet og kom opp med kandidater. Jeg var med på boklanseringer, opplesninger og boksalg. Jeg skummet manus for å finne avsnitt som kan brukes i markedsføringen. Jeg jobbet med å finne nordiske illustratører til utgivelser, også det var spennende. Og jeg fikk møte masse forfattere, og jeg fikk masse bøker, så det var stas, sier Berland Opheim.

Drømmen hennes er å bo i Montreal og undervise om norsk litteratur på fransk.

– Et mer kortsiktig og realistisk mål er å bli lektor i Norge. Mine erfaringer fra Montreal vil gi meg videre perspektiver, mine elever vil skjønne at fransk er mye mer enn bare Frankrike, sier Ane Berland Opheim.

Stort pluss på CV-en 

«Praktisk sosial og intellektuell praksis». Sånn omtaler Skagen studentenes praksis i den fransk-kanadiske bokindustrien. Noen har jobbet som assistenter på forskningssenter, og planlagt konferanser og utgivelser. Et par har også undervist på fransk om norsk litteratur.

– Slikt tar seg veldig godt ut på CV-en. De stiller helt sikkert sterkere når de senere skal ut og søke jobb. De har relevant arbeidserfaring, har vist mot og initiativ, og kan peke på konkrete resultater, sier hun.

Stor interesse for Norge i Canada

Det er spesielt å samarbeide med franskmiljøer i Canada, mener Skagen.

– Vi har et veldig vennskapelig faglig samarbeid, og det smitter over på studentene. Det er mer skandinavisk stemning i Québec enn i Paris, og mindre hierarkier, sier hun.

Ett suksesskriterium er at det faglige samarbeidet har pågått over lang tid. Et annet handler om den genuine interessen for Norge fra kanadisk side, ikke minst ved Daniel Chartier, professor ved UQAM og leder for det tverrfaglige forskningssenteret Imaginaire Nord (Om Nordområdenes forestillingsverden).

– Chartier har hele Nordkalotten som forskningsfelt, og er veldig interessert i vår kultur og litteratur. Han har hatt flere gjesteforelesninger her, omvendt har vi fra UiB hatt flere gjesteforelesere i Montreal. Hans senter kan dra nytte av våre studenters kompetanse i norsk språk og kultur. Og Chartiers studenter er en ressurs for oss i Bergen, sier Skagen.

Gir konkrete resultater

Samarbeidet har gitt flere konkrete resultater:

  • Daniel Chartiers essay om forestillinger om det nordlige er oversatt til norsk av to UiB-studenter. Essayset er pensum for masterstudentene på fransk på UiB og NTNU.
  • Artikkelsamlingen Frontières, med bidrag fra forskere fra UiB og UQAM, ble utgitt i fjor. 
  • En Québec-students masteroppgave om Knut Hamsun er utgitt som bok, med forord av UiB-professor Helge Vidar Holm og med norsk sammendrag ved to UiB-studenter som var på utveksling i fjor.

Vil utvide samarbeidet

Margery Vibe Skagen ser en rekke fordeler med samarbeidet.

Margery Vibe Skagen

– Vi har klart å lage et kretsløp hvor forskning, undervisning, praksis og formidling løper sammen, sier Margery Vibe Skagen. (Foto: Runo Isaksen/Diku)

– Studenter krysser landegrenser og får viktige erfaringer. Dyktige forskere utveksler begge veier og foreleser om sine spesialiteter. Norske og kanadiske forfattere og oversettere er også involvert. I høst har vi dessuten hatt besøk av en bokhandler fra Montreal. Det er veldig givende å oppleve vitaliteten i dette samarbeidet, og hvor godt kretsløpet nå fungerer: forskning, undervisning, praksis og formidling. Vi bruker midlene fra Diku der de trengs.

Skagen klarer ikke å se for seg at samarbeidet skulle stanse, selv etter at prosjektperioden er over i 2020.

– Det ville vært veldig traurig uten dette vitale samarbeidet. Vi har gjensidig interesse av å fortsette med det. NTNU og UiO er også kommet med, så prosjektet har også bidratt til mer nasjonalt samarbeid, sier Margery Vibe Skagen.

Fakta

“Contemporary Transformation of Book and Literature Industry: a Québec-Norway Northern Cultures Higher Education Collaboration” er et treårig samarbeidsprosjekt med midler fra Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

Hovedpartnere: Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen (UiB), og Faculté des Arts, Université du Québec à Montreal (UQAM).

Nettverkspartnere: Diffusion culturelle Fika(s), Les éditions Marchand de feuilles, CoopUQAM bookstore, Place des Arts, Audiatur og Norsk Oversetterforening.

Prosjektdeltagere: Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Université Laval.

Partnerskapsprogram for Nord-Amerika gir støtte til faglig fundert samarbeid, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Canada og USA.

Andre programmer som støtter samarbeid med USA og Canada: INTPART, InternAbroad og Globalink.